Menu Content/Inhalt
Start arrow Strefa Płatnego Parkowania arrow Uchwała Rady Miejskiej w Kielcach nr LVII/1001/2014 z dnia 20 lutego 2014r.
Uchwała Rady Miejskiej w Kielcach nr LVII/1001/2014 z dnia 20 lutego 2014r. Drukuj Wyślij znajomemu
18.12.2007.
UCHWAŁA NR LVII/1001/2014
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.1)), w związku z art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.2)), Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce.

2. Wyznacza się obszar, zwany dalej „strefą płatnego parkowania”, na którym pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Kielce, ograniczony ulicami: Seminaryjską, Ogrodową, Żytnią, Żelazną, Czarnowską, IX Wieków Kielc, Źródłową, Tarnowską.

3. Obszar strefy płatnego parkowania w Kielcach określony jest w załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wysokość stawek opłat jednorazowych, abonamentowych i zryczałtowanych za parkowanie pojazdów samochodowych w strafie płatnego parkowania w Kielcach, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Szczegółowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania, wysokość opłaty dodatkowej, oraz sposób pobierania opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, określa Regulamin strefy płatnego parkowania w Kielcach, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Karty postojowe zakupione przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność przez okres trzech miesięcy od daty jej wejścia w życie.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XX/338/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Kielcach, zmieniona uchwałą nr XXXII/593/2004 z dnia 21 października 2004 r., uchwałą Nr XXIV/532/2008 z dnia 29 maja 2008 r., uchwałą Nr XLIX/1150/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. i uchwałą Nr XVIII/415/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Zmieniony ( 12.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com