Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Od 8 lipca wraca Strefa Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że na mocy uchwały Rady Miasta z czerwca br. od dnia 08.07.2020 r. (środa)  przywraca się opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.
 
Zgodnie z regulacjami zawartymi w uchwale czas bezpłatnego parkowania w dniu kalendarzowym wynosi 45 minut.
 
Uwaga: Rozpoczynając postój należy niezwłocznie pobrać bilet z parkomatu (także wówczas, gdy postój będzie trwał do 45 minut).
 
Uwaga: Czas bezpłatnego parkowania w jednym dniu kalendarzowym – do 45 minut  - nie przysługuje w  przypadku dłuższego postoju
 
Przykład 1. Jeśli przeznaczymy na parkowanie 2 zł to zaparkujemy na 1 godzinę, a nie darmowe 45 min. + 1 godz.
 
Przykład 2: Jeśli zaparkujemy pojazd np. na 3 godziny. To oznacza, że opłata za postój wyniesie 6 zł. (2 zł. za każdą godzinę). Darmowy czas 45 minut nie jest wliczany w ogólny czas dłuższego postoju.
 
Informujemy ponadto, że zmianie uległa minimalna opłata za postój w SPP z dotychczasowego 1 zł na mocy uchwały Rady Miasta została podniesiona do 1,5 zł.
 
Pozostałe wysokości stawek za postój nie uległy zmianom tzn. opłata za godzinę postoju wynosi 2 zł. Zmianom nie uległy też stawki abonamentów.
 
Przedłuża się okres ważności wykupionych abonamentów o czas zawieszenia opłat tj. od 11.05.2020 r do 06.07.2020 r. (tj. o 57 dni).
 
Wznowienie sprzedaży abonamentów w Wydziale Strefy Płatnego Parkowania nastąpi od 29.06.2020 r.
Zmieniony ( 08.07.2020. )
 
Od 1 czerwca przywracamy bezpośrednią obsługę Interesnatów. Nowe zasady
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów w  Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach
Mając na uwadze ochronę zdrowia pracowników i interesantów Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz w celu zachowania standardów sanitarnych ustala się następujące zasady obsługi bezpośredniej w siedzibie MZD:

  • Interesanci chcący załatwić sprawę osobiście będą przyjmowani tylko po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania z merytorycznym pracownikiem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach prowadzącym daną sprawę,
  • Interesanci mogą wejść do budynku MZD wyłącznie z zasłoniętymi ustamii nosem, w rękawiczkach, po uprzednim dokonaniu pomiaru temperatury przez pracownika Biura Obsługi Interesanta oraz zdezynfekowaniu rąk. Wskazane jest posiadanie własnego długopisu,
  • Umówionego Interesanta z Biura Obsługi Interesanta odbiera merytoryczny pracownik, z którym Interesant jest umówiony,
  • Obsługa Interesanta w wydziale odbywać się będzie z zachowaniem zasady,że w pokoju oprócz pracownika MZD może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz,
  • W Biurze Obsługi Interesanta, poza pracownikami MZD mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż trzy osoby (wg zasady jeden interesant na jedno stanowisko pracy), przy czym wymagane jest zachowanie stosownego odstępu pomiędzy tymi osobami min. 1,5 m.
Zmieniony ( 28.05.2020. )
 
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
 
„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 roku, sygn. akt VIII NS 135/20 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 891 złotych (osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Swiętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/4 0 powierzchni 0,0001 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które przedstawią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 02 listopada 2018 roku znak SPN.III.7820.1.17.2018 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 25 października 2019 roku - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”
 
Referendarz sądonś)' Tomasą: Pielmk

Zmieniony ( 02.07.2020. )
 
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
 
 „Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 roku, sygn. akt VIII NS 1/20 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 302,32 złotych (trzy tysiące trzysta dwa złote 32/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0008, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 542/1 0 powierzchni 0,0014 ha, która to należność ma być wpłacona osobom, które przedstawią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 05 lipca 2018 roku znak AB-I.6740.2.3.2018.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 13 sierpnia 2018 roku - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”
 
Referendałz sądowy Tomasz Pietmk

Zmieniony ( 02.07.2020. )
 
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
 
„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt VIII NS 67/20 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 808,65 złotych (osiemset osiem złotych 65/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta Kielce 1/2 z udziału wynoszącego 617/215085 części (związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Marszałkowskiej 81 w Kielcach) prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0006 miasto Kielce, gmina Kielce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 947/378 0 pow. 0,0110 ha, nr 947/380 0 pow. 0,0113 ha, nr 947/382 0 pow. 0,0099 ha, nr 947/390 0 pow. 0,0413 ha, nr 947/388 0 pow. 0,0105 ha, nr 947/386 0 pow. 0,0038 ha, nr 947/384 0 pow. 0,0102 ha oraz nr 947/376 0 pow. 0,0 134 ha, która to należność ma być wypłacona spadkobiercom Anny Pindral pod warunkiem przedłożenia przez nich dokumentu potwierdzającego ich prawo do udziału w przedmiotowej nieruchomości należącego do zmarłej Anny Pindral na dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 05 października 2018 r. znak AB-I.6740.2.8.2018.BOJ, tj. 06 listopada 2018 r. w postaci prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Annie Pindral - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”
 
Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk

Zmieniony ( 30.06.2020. )
 
Ul. Radomska - utrudnienia w ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 24.06. do 30.06.2020 r. występować będą utrudnienia  ruchu na ul. Radomskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Szybowcową.
W związku z układaniem ostatniej tzw. ścieralnej warstwy nawierzchni w obszarze nowego ronda oraz dróg przyległych ruch odbywał się będzie wahadłowo. Ruch będzie sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie przez pracowników budowy.
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 29
designed by made your web.com