Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Zajęcie pasa drogowego
Zajęcie pasa drogowego Drukuj Wyślij znajomemu
12.01.2008.
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, nazwę wykonawcy robót oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót oraz nazwę wykonawcy badań laboratoryjnych.
Do wniosku należy dołączyć:

  • Plan sytuacyjny z zaznaczeniem robót prowadzonych w pasie drogowym
  • Pozwolenie na budowę
  • Projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót w pasie drogowym,
  • Kopia uzgodnienia przez MZD stosownej dokumentacji projektowej
  • Kopia protokołu narady koordynacyjnej z uzgodnienia dokumentacji projektowej (ZUD)
  • Harmonogram robót.
UWAGA

Wniosek o decyzję o zajęcie pasa drogowego (na prowadzenie robót) należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 (słownie czternaście) dni, przed planowaną datą pierwszego dnia zajęcia pasa drogowego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel.
34-02-800, fax. 34-02-830
Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 2 i § 3 Uchwały Nr XXX/553/2004 Rady Miejskiej w Kielach z dnia 15 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Świet. z 2004 r., Nr 153, poz. 2117 z dn. 30.08.2004 r., z późn. zm.) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów, sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2016.1440 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego tekst jednolity (Dz. U. 2016.23 z późn. zm.)
3. Rzporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego tekst jednolity (Dz. U. 2016.1264 z póżn. zm.)
4. Uchwała nr XXVI/493/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniemi ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r. poz. 1015 z dn. 27 lutego 2020 r.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Wnioski do pobrania

Zmieniony ( 11.05.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com