Menu Content/Inhalt
Start arrow Konsultacje społeczne arrow Archiwum arrow Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: "Ulica Zgórska w Kielcach"
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: "Ulica Zgórska w Kielcach" Drukuj Wyślij znajomemu
23.11.2010.

Wybrana grafikaFIRMA TELEPROJEKT Sp. z o.o.

działając w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
niniejszym zaprasza mieszkańców na
KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie przygotowania inwestycji pn.:

 „Ulica Zgórska w Kielcach"

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją. Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 02.12.2010r. (czwartek) o godz. 16:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 w sali konferencyjnej.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych.
Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.

Charakterystyka planowanej inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem odcinek ul. Zgórskiej od ul. Łopuszniańskiej (posesja nr 49 przy ul. Łopuszniańskiej i nr 139 przy ul. Zgórskiej) do ul. Przegony (posesja nr 70 i 109 przy ul. Zgórskiej)

W ramach inwestycji zostanie wykonana:
 • budowa nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m,
 • budowa obustronnych chodników dla pieszych o szerokości 2,0 m 
 • budowa zjazdów indywidualnych/publicznych na posesje
 • \przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, 
 • przebudowa oświetlenia ulicznego
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej

Budowa ulicy Zgórskiej pozwoli na uzyskanie następujących celów:
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • poprawa przepustowości projektowanego odcinka,
 • dostosowanie nośności do wymagań obowiązujących przepisów, 
 • poprawa obsługi komunikacyjnej przyległej zabudowy 
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego 
 • zwiększenie komfortu i płynności jazdy, 
 • poprawy ogólnego wizerunku ulicy i estetyki krajobrazu,
 • zmniejszenia ryzyka wystąpienia strat materialnych w wyniku uszkodzenia samochodów na zniszczonej nawierzchni ulicy,
 • zabezpieczenie gruntu przed zanieczyszczeniami od wód opadowych w wyniku budowy kanalizacji deszczowej, 
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

Zaniechanie realizacji planowanej inwestycji będzie powodować stałe pogarszanie się stanu istniejącej nawierzchni ulicy Zgórskiej, co wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo i komfort jazdy, a z uwagi na brak chodników wzrośnie również zagrożenie dla ruchu pieszego. Ponadto komfort życia w sąsiedztwie ulicy ulegnie pogorszeniu z uwagi na zwiększenie emisji spalin i hałasu.   

Zakres projektu ul. Zgórskiej obejmuje odcinek o długości ok. 300m od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony. Planuje się wprowadzenie jednokierunkowego ruchu kołowego dla ulicy Zgórskiej w kierunku od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony oraz wprowadzenie możliwości parkowania na jezdni naprzemiennie. Przyjęte parametry techniczne dla projektowanej ulicy klasy L są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane szerokości pasa drogowego wynikają z klasy technicznej drogi oraz z konieczności lokalizacji infrastruktury technicznej w sposób gwarantujący zachowanie przepisowych odległości pomiędzy poszczególnymi sieciami.

Uwagi do projektu można będzie wnosić na spotkaniu w dniu 02.12.2010r. oraz do dnia 17.12.2010r. w sposób wskazany w formularzu do opiniowania projektu.

Pliki do pobrania
 
Zmieniony ( 02.02.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com