Menu Content/Inhalt
Start arrow Konsultacje społeczne arrow Archiwum arrow Konsultacje społeczne - „Przebudowa i rozbudowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach"
Konsultacje społeczne - „Przebudowa i rozbudowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach" Drukuj Wyślij znajomemu
12.02.2010.
FIRMA NEOINVEST Sp.z.o.oWybrana grafika
działając w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
niniejszym zaprasza mieszkańców na  

KONSULTACJE SPOŁECZNE

przeprowadzane w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn:
„Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych”.


W związku z powyższym w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją, przeprowadza się konsultacje społeczne.  W dniu 22.02.2010 r. o godz. 17.00 odbędzie się  spotkanie projektantów i przedstawicieli inwestora z mieszkańcami na terenie osiedla Ostra Górka  w budynku domu weselnego „Fryderyk” przy ul. Monte Cassino 24. 
 
Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, wraz z jego prezentacją, oraz stworzenie ieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag w celu przyjęcia przez zespół projektowy optymalnych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym, oraz środowiskowym rozwiązań projektowych.
 
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa świętokrzyskiego w granicach administracyjnych miasta Kielce w części południowo-wschodniej. Swoim zakresem obejmuje następujące ulice: ul. Domki na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Łopianowej, ul. Łopianowa na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Domki, ul. Monte Cassino na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Łopianowej, ul. Studziankowska na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Domki, ul. Narwicka na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Domki, ul. Tobrucka na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Domki, ul. Helska na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Domki, ul. Oksywska na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Domki,Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa świętokrzyskiego w granicach administracyjnych miasta Kielce w części południowo-wschodniej. Swoim zakresem obejmuje następujące ulice:
 • ul. Domki na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Łopianowej,
 • ul. Łopianowa na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Domki,
 • ul. Monte Cassino na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Łopianowej,
 • ul. Studziankowska na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Domki,
 • ul. Narwicka na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Domki,
 • ul. Tobrucka na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Domki,
 • ul. Helska na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Domki,
 • ul. Oksywska na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Domki,
Do podstawowych celów poszczególnych zadań inwestycyjnych należą:
 • Zadanie nr 1 – ul. Domki
  • budowa nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6,0m;
  • budowa chodników obustronnych o szer. 2,0m;
  • przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Zadanie nr 2 – ul. Łopianowa 
  • budowa nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6,0m;
  • budowa chodników obustronnych o szer. 2,0m;
  • przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Zadanie nr 3 – ul. Monte Cassino 
  • budowa nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6,0m;
  • budowa chodników obustronnych o szer. 2,0m;
  • przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Zadanie nr 4 – ul. Studziankowska
  • budowa nowej jezdni jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,50m;
  • budowa zatok parkingowych z miejscami postojowymi,
  • wprowadzenie na długości ulicy strefy zamieszkania,
  • przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Zadanie nr 5 – ul. Narwicka
  • budowa nowej jezdni jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,50m;
  • budowa zatok parkingowych z miejscami postojowymi,
  • wprowadzenie na długości ulicy strefy zamieszkania,
  • przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Zadanie nr 6 – ul. Tobrucka
  • budowa nowej jezdni jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,50m;
  • budowa zatok parkingowych z miejscami postojowymi,
  • wprowadzenie na długości ulicy strefy zamieszkania,
  • przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Zadanie nr 7 – ul. Helska
  • budowa nowej jezdni jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,00m;
  • budowa zatok parkingowych z miejscami postojowymi,
  • wprowadzenie na długości ulicy strefy zamieszkania,
  • przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Zadanie nr 8 – ul. Oksywska
  • budowa nowej jezdni jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,50m;
  • budowa zatok parkingowych z miejscami postojowymi,
  • wprowadzenie na długości ulicy strefy zamieszkania,
  • przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Zadanie nr 9 – Oczyszczalnia wód deszczowych
  • budowa systemu odwodnienia wód deszczowych w skład którego wchodzą następujące elementy:
   • sieć kanalizacyjna
   • kolektor deszczowy w ul. Domki i ul. Łopianowej przejmujący spływy z cieków przykrawężnikowych powierzchniowych projektowanych wzdłuż bocznych ulic: Studziankowskiej, Narwickiej, Tobruckiej, Helskiej, Oksywskiej
   • kanał deszczowy w ul. Monte Cassino
   • oczyszczalnia wód opadowych – jeden ciąg oczyszczania
   • komora przelewowa
   • osadnik
   • separator koalescencyjny
   • komora połączeniowa
Efekt zakładanego celu:
 • poprawa przepustowości,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego,
 • uspokojenie ruchu kołowego w planowanym obszarze wprowadzającym strefę zamieszkania,
 • dostosowanie nośności do wymagań obowiązujących przepisów,
 • poprawa obsługi komunikacyjnej osiedla,
 • zwiększenie komfortu jazdy,
 • skrócenie czasu podróży,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.
Charakterystyka planowanej inwestycji

Zaniechanie realizacji planowanej inwestycji będzie powodować stałe pogarszanie się stanu istniejącej nawierzchni ulic oraz wzrost zagrożenia dla ruchu pieszego z uwagi na brak chodników.
 
Powstawać będą coraz większe utrudnienia płynności ruchu. Hamowanie i ruszanie pojazdów oraz zły stan nawierzchni będzie powodować coraz to większą emisje substancji zanieczyszczonych do powietrza oraz zwiększoną emisję hałasu. Dodatkowo brak na tym terenie szczelnej kanalizacji deszczowej przyczyniać się będzie do sukcesywnego pogarszania warunków glebowych ze względu na spłukiwanie zanieczyszczeń z dróg bezpośrednio do gruntów. Ponadto niepodejmowanie przedsięwzięcia przyczyni się do sukcesywnego pogarszania komfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz pogarszania się warunków życia mieszkańców zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
 
Przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi będzie polegała między innymi na poprawie jej stanu technicznego, co przyczyni się w dużej mierze do znacznego upłynnienia ruchu drogowego, a tym samym zmniejszy negatywne skutki oddziaływania ruchu drogowego na czystość powietrza. Budowa nowej nawierzchni ograniczy dotychczasowe zanieczyszczenie powietrza związane z pyleniem obecnej nawierzchni gruntowej.
 
Dzięki planowanej budowie kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych, problem przenikania zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych zostanie rozwiązany, przez co inwestycja w zakresie ochrony wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów będzie miała korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze.
 
Ruch kołowy na jezdniach ulic Domki, Łopianowej, Monte Cassino i Helskiej projektuje się jako dwukierunkowy, dla ruchu pieszego projektuje się wprowadzenie obustronnych chodników. Dla ulic Studziankowskiej, Narwickiej, Tobruckiej i Oksywskiej projektowane są ciągi pieszo-jezdne z wprowadzeniem strefy zamieszkania. W obszarze strefy zamieszkania przewiduje się budowę miejsc postojowych dla pojazdów. Planuje się wprowadzenie jednokierunkowego ruchu kołowego dla ulic Studziankowskiej, Tobruckiej i Oksywskiej w kierunku od ulicy Monte Cassino do ulicy Domki. Jednokierunkowy ruch na ulicy Narwickiej prowadzony będzie w kierunku od ulicy Domki do ulicy Monte Cassino. Ustala się następujące parametry techniczne projektowanego układu drogowego:
 • Zadanie nr 1 – ul. Domki
  •  ilość jezdni – 1
  • ilość pasów ruchu – 2,
  • szerokość pasów ruchu – 3.0 m
  • szerokość jezdni – 6.0m,
  • szerokość chodników – 2.0 m,
  • przekrój uliczny – spadek daszkowy 2%
  • prędkość projektowa Vp = 40 km/h
  • rodzaj projektowanej nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
 • Zadanie nr 2 – ul. Łopianowa
  • ilość jezdni – 1
  • ilość pasów ruchu – 2,
  • szerokość pasów ruchu – 3.0 m
  • szerokość jezdni – 6.0m,
  • szerokość chodników – 2.0 m,
  • przekrój uliczny – spadek daszkowy 2%
  • prędkość projektowa Vp = 40 km/h
  • rodzaj projektowanej nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
 • Zadanie nr 3 – ul. Monte Cassino
  • ilość jezdni – 1,
  • ilość pasów ruchu – 2,
  • szerokość pasów ruchu – 3,0 m;
  • szerokość jezdni – 6,0m;
  • szerokość chodników – 2,0 m;
  • przekrój uliczny – spadek daszkowy 2%,
  • prędkość projektowa Vp = 40 km/h,
  • rodzaj projektowanej nawierzchni jezdni - beton asfaltowy.
 • Zadanie nr 4 – ul. Studziankowska
  • ilość jezdni – 1,
  • ilość pasów ruchu – 1,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
  • szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 3,5m;
  • szerokość obustronnych opasek – 0,5 m;
  • przekrój uliczny – spadek jednostronny 2%;
  • prędkość projektowa Vp = 30 km/h;
  • rodzaj projektowanej nawierzchni jezdni – kostka brukowa betonowa.
 • Zadanie nr 5 – ul. Narwicka
  • ilość jezdni – 1;
  • ilość pasów ruchu – 1,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
  • szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 3,5m;
  • szerokość obustronnych opasek – 0.5 m;
  • przekrój uliczny – spadek jednostronny 2%,
  • prędkość projektowa Vp = 30 km/h,
  • rodzaj projektowanej nawierzchni jezdni – kostka brukowa betonowa.
 • Zadanie nr 6 – ul. Tobrucka
  • ilość jezdni – 1,
  • ilość pasów ruchu – 1,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
  • szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 3,5m;
  • szerokość obustronnych opasek – 0,5 m;
  • przekrój uliczny – spadek jednostronny 2%;
  • prędkość projektowa Vp = 30 km/h;
  • rodzaj projektowanej nawierzchni jezdni – kostka brukowa betonowa.
 • Zadanie nr 7 – ul. Helska
  • ilość jezdni – 1,
  • ilość pasów ruchu – 2,
  • szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
  • szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 5,0 m;
  • szerokość obustronnych opasek – 0,5 m;
  • przekrój uliczny – spadek jednostronny 2%,
  • prędkość projektowa Vp = 40 km/h,
  • rodzaj projektowanej nawierzchni jezdni – kostka brukowa betonowa.
 • Zadanie nr 8 – ul. Oksywska
  • ilość jezdni – 1,
  • ilość pasów ruchu – 1,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
  • szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 3,5m;
  • szerokość obustronnych opasek – 0,5 m;
  • przekrój uliczny – spadek jednostronny 2%,
  • prędkość projektowa Vp = 30 km/h,
  • rodzaj projektowanej nawierzchni jezdni – kostka brukowa betonowa.

Pliki do Pobrania
Zmieniony ( 21.04.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com