Menu Content/Inhalt
Start arrow Konsultacje społeczne arrow Archiwum arrow Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - ul. Radomska
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - ul. Radomska Drukuj Wyślij znajomemu
19.06.2009.

Wybrana grafika

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących "Przebudowy i rozbudowy ul. Radomskiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej nr 73P"


Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, Drogowa Pracownia Projektowa oraz Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. opracowują koncepcję programową – etap I – dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa  i rozbudowa  ul. Radomskiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej Nr 73 na odcinku od granicy miasta ( włączenie do drogi klasy GP na odcinku zamiejskim) do węzła na włączeniu ul. Krasickiego”.

Celem inwestycji jest:
 • poprawa warunków obsługi komunikacyjnej dla mieszańców tej części miasta,
 • zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • poprawa przepustowości dla ruchu tranzytowego oraz przeniesienie ruchu drogowego pomiędzy dzielnicami miasta na nowoprojektowane odcinki ulic i tym samym odciążenie ulic lokalnych,
 • dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb zrównoważonego rozwoju potencjalnego regionu metropolitarnego jakim wg planu zagospodarowania przestrzennego województwa są Kielce i ościenne gminy,
 • redukcja niekorzystnego oddziaływania negatywnych czynników ruchu drogowego takich jak hałas, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód opadowych,

W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY UL. RADOMSKIEJ W KIELCACH,

Drogowa Pracownia Projektowa oraz
Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.


W ramach konsultacji społecznych w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, zostaną wyłożone materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, które są przedstawione na mapach w skali 1:10 000 oraz w skali 1:2 000.

Materiały te będą wyłożone do wglądu przez  trzy tygodnie; od dnia 18.VI.2009 r. do dnia 09.VII.2009 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce, pok. 4 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24.VI.2009 r. o godzinie 1700 w Domu Kultury SABAT w Kielcach przy ul. J.N. Jeziorańskiego 73.

Wraz z materiałami graficznymi zostaną wyłożone zeszyty, do których należy wpisywać ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebudowy i rozbudowy ul. Radomskiej w Kielcach.

Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych w podanym wyżej terminie można również przekazywać na adres:

Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 53,
04-028 Warszawa


(z dopiskiem „Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej w Kielcach – konsultacje społeczne”) lub na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. W uzasadnionych przypadkach, możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz materiałach oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

Załączniki:

1.    Plan sytuacyjny z przebiegiem wariantów na tle mapy topograficznej (w skali 1:10 000)
2.    Plan sytuacyjny z przebiegiem wariantów na tle mapy ewidencyjnej (w skali 1:2 000)
3.    Formularz do opiniowania opracowania

Cel działań informacyjno – konsultacyjnych

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Działania konsultacyjne mają również umożliwić projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.
 
Do konsultacji społecznych przedstawiany jest przebieg ul. Radomskiej w Kielcach w dwóch wariantach - Wariant A (zielony), Wariant B (niebieski).

Opis planowanej inwestycji
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce w jego północno-wschodniej części oraz w zachodniej części gminy Masłów (sołectwo Dąbrowa).

Ul. Radomska na przedmiotowym odcinku graniczy od zachodu z częścią Kielc o nazwie Stara Wieś, Stara Góra, od strony północno-zachodniej z osiedlami „Na Stoku” i „Świętokrzyskim”. Od strony wschodniej i południowo-wschodniej ul. Radomska graniczy z sołectwem Dąbrowa-Kolonia, nieużytkami miejskimi, Ogrodem Działkowym imienia St. Żeromskiego, centrum handlowym Real, Prakitker.
 
Omawiany odcinek stanowi ciąg drogi krajowej nr 73, który w opracowaniu przedstawiono wariantowo dla porównań i wyboru najkorzystniejszego przebiegu trasy.

W koncepcji programowej – etap I – przebudowy i rozbudowy ul. Radomskiej w Kielcach (droga krajowa nr 73) rozpatrywane są dwa warianty trasy:
 • Wariant A (zielony)
 • Wariant B (niebieski)

Głównymi elementami projektowanego układu komunikacyjnego (wariant A i B) są:
 • dwujezdniowy odcinek (dł. ok. 3,1 km) ul. Radomskiej (DK73, klasa GP) będący początkiem wschodniej obwodnicy miasta, od granicy administracyjnej miasta do węzła Wschodnia;
 • dwujezdniowy odcinek (dł. ok. 0,9 km) ul. Radomskiej (klasa G) pomiędzy węzłami Krasickiego i Wschodnia;
 • dwujezdniowy odcinek ul. WS1, klasa G (dł. 0,75 km, klasa G) pomiędzy ulicami Warszawską i Radomską, na przedłużeniu ulic Witosa i Szybowcowej;
 • dwujezdniowy odcinek ul. Warszawskiej, klasa G (dł. ok. 0,45 km);
 • jednojezdniowy odcinek ul. Warszawskiej, klasa L (dł. ok. 0,3 km), od skrzyżowania z ul. Radomską do ronda dla zawracających w rejonie mostu przez rzekę Silnicę;
 • dwujezdniowy odcinek ul. Witosa, klasa Z (dł. ok. 0,25 km) przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską;
 • skrzyżowanie ulic Sikorskiego (klasa L), Nowaka-Jeziorańskiego (L) i Starogórskiej (L) oraz przedłużenie Sikorskiego w kierunku Masłowa;
 • drogi dojazdowe klasy D, strona wschodnia ul. Radomskiej:  DD1 – od ul. Barczańskiej do Szybowcowej; DD2 – od ul. Szybowcowej do ul. Sikorskiego; DD3 – od ul. Sikorskiego do Wschodniej i do centrum handlowego Real;
 • drogi dojazdowe klasy D, strona zachodnia ul. Radomskiej:  DD4 – od km 4+145 ul. Radomskiej do włączenia w istniejącą ul. Szybowcową w Rejonie Kościoła NMP Matki Kościoła w Kielcach.

W obu wariantach dostępność projektowanej ul. Radomskiej (odc. klasy GP) jest ograniczona.

Połączenia z innymi drogami stanowią kolejno:

 • skrzyżowanie z ul. Warszawską i łącznikiem ul. Barczańskiej, w rejonie granicy miasta, na połączeniu z odcinkiem pozamiejskim DK73 prowadzącym do węzła Północ z obwodnicą zachodnią miasta, w ciągu S7. Ten odcinek ul. Warszawskiej zaprojektowano jako jednokierunkowy (wjazd możliwy tylko od strony Warszawy);
 • skrzyżowanie z ul. Szybowcową (klasa L) oraz nowoprojektowaną ul. WS1 (klasa G), relacje na wprost ul. Radomskiej prowadzone będą bezkolizyjnie w drugim poziomie – wiaduktem ponad skrzyżowaniem (w drugim etapie realizacji zadania);
 • wyłączenie (łącznica wyjazdowa) do ul. Sikorskiego;
 • włączenie (łącznica wjazdowa) z ul. Sikorskiego;
 • węzeł Wschodnia – skrzyżowanie w dwóch poziomach z ul. Radomską (odc. klasy G)

Dostępność ul. Radomskiej (odc. klasy G) również jest ograniczona. Sprowadza się do zjazdu publicznego centrum handlowego, który (obecnie oraz w etapie I realizacji) pozostanie skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, natomiast docelowo będzie skrzyżowaniem dwupoziomowym z tunelem do obsługi zjazdu pod ul. Radomską. Na odcinku od węzła Krasickiego do węzła Wschodnia zlokalizowany jest również zjazd publiczny na parking przy sklepach Jysk, Komfort. Po stronie północnej znajduje się wyłączenie do ul. Nowaka-Jeziorańskiego.
 
Docelowy układ komunikacyjny zaprojektowano tak, aby oddzielić ruch pieszy od kołowego, w szczególności od ruchu przyśpieszonego na wschodniej obwodnicy (ul. Radomskiej). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wybudowaniu tuneli dla pieszych i rowerzystów oraz dróg dojazdowych z ciągami pieszo-rowerowymi.

W obu wariantach istniejąca przestrzeń transportowa zostaje zagospodarowana nowymi elementami układu komunikacyjnego. Projektowane pasy drogowe, w stosunku do istniejących, zostają poszerzone. Na znaczeniu zyskują głównie ulice Radomska, Warszawska (odc. od ul. Sikorskiego do ul. Witosa), nowoprojektowana WS1. Redukcji (do klasy L) ulega ul. Warszawska na odcinku od ul. Witosa do ul. Radomskiej. W docelowym rozwiązaniu ul. Starogórska (obecnie klasa L) zostanie zaślepiona, a jej funkcja zostanie ograniczona (klas D).Na znaczeniu zyska również ul. Sikorskiego, po jej przedłużeniu w kierunku Masłowa oraz wykonaniu wyłączenia i włączenia do ul. Radomskiej. Połączona zostanie także z drogami dojazdowymi ul. Radomskiej DD2 i DD3.Ul. Warszawska – rejon skrzyżowania z ul. Witosa i WS1, poszerzenie jezdni wykonane będzie głównie w kierunku wschodnim.Ul. Radomska zostaje poszerzona głównie w kierunku wschodnim i południowym, wynika to ze sposobu zagospodarowania terenów sąsiadujących oraz warunków geometrycznych i sieci połączeń z innymi drogami.

Wariant A (zielony)

Wariant ten przewiduje przejście ul. Szybowcowej górą nad ul. Radomską w postaci wiaduktu i połączenie z ruchem lokalnym dwoma rondami po obu stronach ul. Radomskiej. Węzeł Wschodnia rozbudowany będzie w kierunku południowym. Projektowane jest rondo na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Witosa.

Wariant B (niebieski)

Wariant ten przewiduje skrzyżowanie ulic Radomskiej i Szybowcowej w postaci wyspy centralnej z przeniesieniem ruchu ul. Radomskiej na wprost estakadą nad skrzyżowaniem oraz budowę zwartego węzła Wschodnia. W miejscu zjazdu do centrum handlowego Real projektuje się tunel. Przewidziane jest również włączenie i wyłączenie z ul. Radomskiej do ul. Sikorskiego oraz rondo na skrzyżowaniu Warszawskiej i Witosa.

Opis stanu projektowanego i parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne projektowanej ul. Radomskiej:
 • klasa techniczna drogi – GP – na odcinku od granicy miasta do węzła wschodnia, pozostałe odcinki – droga klasy G
 • prędkość projektowa – Vp = 60 km/h
 • prędkość miarodajna – Vm = 70 km/h
 • liczba jezdni – 2
 • liczba pasów ruchu – 2
 • szerokość jezdni – 2x3,5 m
 • szerokość chodników – 3,5 m (odcinek od węzła Krasickiego do zjazdu do centrum handlowego Real)
 • szerokość pasów zieleni – 3,5 m
 • szerokość pasa dzielącego – 10 m (2,5 m - odcinek od węzła Krasickiego do zjazdu do centrum handlowego Real)
Podstawowe parametry techniczne projektowanej ul. WS1:
 
 • klasa techniczna drogi – G    prędkość projektowa – Vp = 50 km/h
 • prędkość miarodajna – Vm = 70 km/h
 • liczba jezdni – 2
 • liczba pasów ruchu – 2x2
 • szerokość jezdni – 2x3,5 m
 • szerokość chodników – 2,5 m
 • szerokość pasów zieleni – 5,0 m
Podstawowe parametry techniczne projektowanej ul. Sikorskiego:
 
 • klasa techniczna drogi –L
 • prędkość projektowa – Vp = 40 km/h
 • prędkość miarodajna – Vm = 70 km/h
 • liczba jezdni – 1
 • liczba pasów ruchu – 2
 • szerokość jezdni – 2x3,5 m
 • szerokość chodników – 1,5÷4,0 m
 • szerokość pasów zieleni – 3,0 m

Pliki do pobrania:
 
Zmieniony ( 26.08.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com