Menu Content/Inhalt
Start arrow Konsultacje społeczne arrow Archiwum arrow Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Drukuj Wyślij znajomemu
22.04.2009.
Wybrana grafikaOgłoszenie o konsultacjach społecznych dot: opracowanie dokumentacji projektowej dla  inwestycji: „ Budowa południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce - I etap - odcinek od ul. Krakowskiej do ul. Ściegiennego”

Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. opracowuje Studium Techniczno – Ekonomiczno -Środowiskowe dla zadania inwestycyjnego: "Budowa południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce - I etap - odcinek od ul. Krakowskiej do ul. Ściegiennego".
Celem opracowania jest:

 • wstępna analiza potencjalnych wariantów przebiegu drogi objętej zadaniem inwestycyjnym i jej powiązań z siecią dróg publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych relacji z obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków,
 • określenie korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy,
 • wybór wariantów najmniej kolidujących z obszarami i obiektami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków. Warianty te podlegają dalszemu opracowaniu w II etapie dokumentacji (II etap STEŚ).

W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBIEGU TRASY
POŁUDNIOWEJ OBWODNICY ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA KIELCE,

Biuro Ekspertyz i Projektów Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.


W ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce, w siedzibach niżej wymienionych instytucji zostaną wyłożone materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, które są przedstawione na mapach w skali 1:5000.

Materiały te będą wyłożone do wglądu przez  trzy tygodnie; od dnia 23.IV.2009 r. do dnia 14.V.2009 r. w siedzibie:
 • Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce, pok. 3 (parter) w godz. od 12.00 do 15.00,

Spotkanie informacyjne odbędzie się 07.V.2009 r. o godzinie 16.00 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Jozefa Piłsudskiego w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 2 w Sali Lustrzanej.

Wraz z materiałami graficznymi zostaną wyłożone zeszyty, do których należy wpisywać ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebiegu południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce.

Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych w podanym wyżej terminie można również przekazywać na adres:

Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 53,
04-028 Warszawa


(z dopiskiem „Południowa obwodnica śródmieścia miasta Kielce – konsultacje społeczne”) lub na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. W uzasadnionych przypadkach - możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych - wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz materiałach oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

Załączniki:

1.    Plan sytuacyjny z przebiegiem wariantów na ortofotomapach (w skali 1:5 000)
2.    Formularz do opiniowania opracowania

Cel działań informacyjno – konsultacyjnych
 
Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.
 
Działania konsultacyjne mają również umożliwić projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.
 
Do konsultacji społecznych przedstawiany jest przebieg obwodnicy śródmieścia miasta Kielce w czterech wariantach - Wariant żółty, Wariant czerwony, Wariant zielony oraz Wariant niebieski.

Opis planowanej inwestycji
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce w jego południowej części w rejonie osiedli Pakosz, Baranówek, Barwinek. Przedmiotowy odcinek stanowi fragment południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce od ulicy Krakowskiej do ulicy Ściegiennego, który w opracowaniu przedstawiono wariantowo dla porównań i wyboru najkorzystniejszego przebiegu trasy.

Dla przebiegu południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce rozpatrywane są cztery przebiegi trasy:
 • Wariant żółty
 • Wariant czerwony
 • Wariant zielony
 • Wariant niebieski

Wariant żółty
 
Jest zgodny z korytarzem zawartym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce.
 
Rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Jagiellońskiej, następnie biegnie wzdłuż ulicy Jagodowej i dalej pod linią kolejową PKP w nowo projektowanym tunelu. Trasa obwodnicy przecina ulicę Zagrodową oraz zbliża się do rzeki Silnicy biegnąc równolegle do niej. Dalej zlokalizowano skrzyżowanie z ulicą Pakosz oraz projektowanymi łącznikami obwodnicy z ul. Armii Krajowej. Dalej trasa obwodnicy przecina ul. Dziką, ul. Suchą, ul. Dolną oraz ul. Boczną gdzie planowany jest zjazd dla obsługi hali sportowej oraz pobliskich mieszkańców. Wariant biegnie równolegle do stadionu, w okolicy którego planowane jest skrzyżowanie z Al. Legionów oraz z ul. Szczepaniaka. Po południowej stronie zamknięta zostaje ul. Chodkiewicza (wg projektu przebudowy skrzyżowania Ściegiennego - Husarska - Wapiennikowa realizowanego przez firmę Neoinwest) i ul. Jana III Sobieskiego - podłączenie do obwodnicy przez ulicę Szczepaniaka. Po stronie północnej zamknięte zostają ulice: Marmurowa, Kwasa, Jan III Sobieskiego (wg projektu przebudowy skrzyżowania Ściegiennego - Husarska - Wapiennikowa realizowanego przez firmę Neoinwest). Ulica Husarska w rozpatrywanym wariancie ma charakter jezdni zbiorczej i przez ulicę Mahometańską i skrzyżowanie z Al. Legionów zapewnia dostępność mieszkańcom do obwodnicy.
 
Trasa kończy się na skrzyżowaniu z ulicami Ściegiennego oraz Wapiennikową. Wariant w tym miejscu „dołącza do projektu przebudowy ul. Wapiennikowej.
 
W wyznaczonym pasie, jak i pomiędzy łącznikami, budynki mieszkalne przewidziano do wyburzenia.
 
Długość odcinka w Wariancie żółtym wynosi 3.8 km.

Wariant czerwony
 
Został przewidziany w związku z pismem „Komitetu mieszkańców ul. Marmurowej „Pakosz” i jest to połączenie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Jagiellońskiej ze skrzyżowaniem ul. Ściegiennego i Popiełuszki. Korytarz poprowadzono w sposób jak najmniej kolidujący z zabudową mieszkalną, ale kosztem wejścia w obszary cenne przyrodniczo. Trasa obwodnicy przebiega po istniejącej ul. Jagodowej, częściowo po ulicy Pakosz, gdzie w rejonie cmentarza żydowskiego wchodzi w ul. Kusocińskiego, po której śladzie biegnie wzdłuż stadionu leśnego w kierunku południowym miasta Kielce, a następnie w kierunku wschodnim aż do skrzyżowania  ulic Ściegiennego i Popiełuszki. Z uwagi na bliskość linii PKP oraz rzeki Silnicy na trasie tego wariantu mogą być duże problemy w ukształtowaniu wysokościowym niwelety, która musi spełniać  warunki techniczne wymagane przepisami..
 
Połączenie obwodnicy z ul. Armii Krajowej mają zapewnić łączniki, które przecinają rzekę Silnicę i dalej równolegle do linii kolejowej przechodzą przez osiedle domków jednorodzinnych zlokalizowanych w okolicy Węzła „Pakosz”.
 
W wyznaczonym pasie, jak i pomiędzy łącznikami, budynki mieszkalne przewidziano do wyburzenia.
 
Długość odcinka w Wariancie czerwonym wynosi 6.5 km.

Wariant zielony
 
Na większości odcinka wykracza poza korytarz określony w Studium. Trasa przecina linie kolejową, następnie przebiega wzdłuż prawego brzegu rzeki Silnicy zbliżając się znacznie do Węzła „Pakosz”. Następnie przecina rzekę oraz ul. Pakosz i przebiega równolegle do ul. Marmurowej przez istniejącą zabudowę po wschodniej stronie tej ulicy. Dalej zlokalizowane jest skrzyżowanie z ul. Pakosz, a następnie z Al. Legionów oraz ul Szczepaniaka. Dalszy przebieg trasy jest zbliżony do Wariantu żółtego.
 
W wariancie tym zaproponowano połączenie z ulicą Armii Krajowej wg innego wariantu, w odróżnieniu od Wariantu żółtego (takie połączenie w większej części wykracza z korytarza Studium). W miejscu skrzyżowania Wariantu zielonego z łącznikami do ul. Armii Krajowej przewidziany jest zjazd dla obsługi planowanego Parku Sportu i Rekreacji.
 
Trasa kończy się na skrzyżowaniu z ulic Ściegiennego oraz Wapiennikową, wariant w tym miejscu dołącza do projektu przebudowy ul. Wapiennikowej.
 
W wyznaczonym pasie, jak i pomiędzy łącznikami, budynki mieszkalne przewidziano do wyburzenia.
 
Długość odcinka w Wariancie zielonym  wynosi 4.3 km.

Wariant niebieski
 
Jest w swoim przebiegu zbliżony do Wariantu żółtego, jest zgodny z korytarzem zawartym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kielce. W tym wariancie zastosowano korzystniejsze parametry trasy, co czyni ja bardziej płynną.
Połączenie Wariantu niebieskiego z ulicą Pakosz oraz ulicą Zagonową przewidziano w miejscu przejścia obwodnicy przez rzekę Silnicę wykorzystując tereny dawnej zajezdni MZK. Natomiast skrzyżowanie z łącznikami do ul. Armii Krajowej zostało zlokalizowane w okolicy ul. Zagrodowej.
Wariant biegnie równolegle do stadionu, w okolicy którego planowane jest skrzyżowanie z Al. Legionów oraz z ul. Szczepaniaka. Po południowej stronie zamknięta zostaje ul. Chodkiewicza (wg projektu przebudowy skrzyżowania Ściegiennego - Husarska - Wapiennikowa realizowanego przez firmę Neoinwest) i ul. Jana III Sobieskiego - podłączenie do obwodnicy przez ulicę Szczepaniaka. Po stronie północnej zamknięte zostają ulice: Marmurowa, Kwasa, Jan III Sobieskiego, (wg projektu przebudowy skrzyżowania Ściegiennego - Husarska - Wapiennikowa realizowanego przez firmę Neoinwest). Ulica Husarska w rozpatrywanym wariancie ma charakter jezdni zbiorczej i przez ulicę Mahometańską i skrzyżowanie z Al. Legionów zapewnia dostępność mieszkańcom do obwodnicy. Trasa kończy się na skrzyżowaniu z ul. Ściegiennego oraz Wapiennikową, wariant w tym miejscu dołącza do projektu przebudowy ul. Wapiennikowej.
W wariancie tym zaproponowano połączenie z ulicą Armii Krajowej wg innego wariantu w odróżnieniu od Wariantu żółtego (takie połączenie w większej części wykracza z korytarza Studium).
 
Długość odcinka w Wariancie niebieskim wynosi 4.3 km.

Ze względu na to, że projektowana trasa obwodnicy we wszystkich proponowanych wariantach przecina istniejący układ komunikacyjny, zostaną wykonane skrzyżowania z drogami bocznymi, wytypowanymi po wyborze wariantu przebiegu trasy obwodnicy, tak aby spełnić zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

Opis stanu projektowanego i parametry techniczne:
 
Podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy:
 • klasa techniczna drogi – G (droga główna)
 • prędkość projektowa – Vp = 60 km/h
 • prędkość miarodajna – Vm = 70 km/h
 • liczba jezdni – 2
 • liczba pasów ruchu – 2 
 • szerokość w liniach rozgraniczających – 35 m
Podstawowe parametry techniczne projektowanego łącznika z ul.Armii Krajowej:
 • klasa techniczna drogi – Z
 • prędkość projektowa – Vp = 40 km/h
 • liczba jezdni – 2
 • liczba pasów ruchu – 2
 • szerokość w liniach rozgraniczających – 30 m (łącznie obie jezdnie z pasem dzielącym)

 
Pliki do pobrania
Zmieniony ( 26.08.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com