Menu Content/Inhalt
Start
Faktury za parkowanie Drukuj Wyślij znajomemu
14.12.2022.

INFORMACJA

FAKTURA ZA PŁATNE PARKOWANIE bez względu czy dotyczy postoju, abonamentu lub identyfikatora, od dnia 01.01.2023r.,  NIE BĘDZIE WYSTAWIANA.

„Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, dochody gminy uzyskiwane z biletów parkomatowych czy opłat abonamentowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, pod warunkiem że parkingi stanowią część pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych”.

Opłata parkingowa za parkowanie na drogach publicznych jest dochodem własnym gminy,  o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych. Dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw niż ustawa budżetowa.
To, że opłaty parkingowe są daniną publiczną, potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 grudnia 2002 r. (P 6/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 91) oraz Naczelny Sąd Administracyjny O/Z we Wrocławiu w wyroku z 10 lipca 2003 r. (I SA/Wr 1975/02), a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 maja 2007 r. (III SA/Wa 3645/06).
A zatem, pobierane przez gminę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania mieszczą się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Tym samym gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta z wyłączenia od opodatkowania w zakresie ww. czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (w tym przypadku przepisami ustawy o drogach publicznych).”

Zmieniony ( 14.12.2022. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com