Menu Content/Inhalt
Start arrow Praca w MZD arrow Ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy arrow Konkurs na stanowisko - Inspektora Wydziału Planowania i Rozwoju Dróg
Konkurs na stanowisko - Inspektora Wydziału Planowania i Rozwoju Dróg Drukuj Wyślij znajomemu
05.12.2022.
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

 •    Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Kielce oraz udostępnianie jej na żądanie uprawnionym organom,
  •    Gromadzenie danych o sieci dróg i sporządzanie informacji w tym zakresie,
  •    Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie danych o sieci dróg publicznych oraz przekazywanie informacji o drogach publicznych Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  •    Prowadzenie rejestru wypadków i kolizji na drogach w granicach miasta Kielce,
  •    Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych i powiatowych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu,
  •    Przygotowywanie wniosków w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych,
  •    Składanie wniosków w sprawie nadania numerów drogom publicznych,
  •    Wykonywanie przeglądu stanu tablic z nazwami ulic, rond i placów w mieście Kielce oraz utrzymywanie ich w stałej aktualności,
  •    Przygotowywanie wniosków w sprawie nadawania nazw ulicom, rondom i placom w mieście Kielce,
  •    Współpraca w zakresie prowadzonych czynności z jednostkami publicznymi. 
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy - nizebędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe techniczne (specjalność: budowa dróg, budownictwo ogólne, inżynieria ruchu, geodezja, informatyka lub pokrewne),
  • staż pracy: minimum dwuletni staż pracy w branży
  • prawo jazdy kategorii B
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe:

 

 • biegła znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, trybu sporządzenia informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, projektowania dróg i inżynierii ruchu, gospodarki nieruchomościami,
  •    skrupulatność, dokładność, umiejętności analityczne,
  •    biegła znajomości Kodeksu postępowania administracyjnego,
  •    znajomość układu komunikacyjnego Kielc,
  •    biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) oraz podstawowa obsługa pików typu „dwg”, „dxf”, „shape”,
  •    znajomość programu Legislator, oprogramowania  ze środowiska GIS, CAD
  •    oświadczenie o posiadaniu  prawa jazdy,
  •    umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, profesjonalizm, samodzielność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i odporność
  na stres.

 

Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce

Warunki pracy:

Liczba lub wymiar etatu: 1,0


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku
i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie jednostki oraz w terenie (m.Kielce), praca w zespole, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca na parterze budynku jednopiętrowego usytuowanego przy ul. Prendowskiej 7. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty
i zaświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie CEIDG, zaświadczenie obecnego pracodawcy o trwaniu zatrudnienia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Składanie dokumentów:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty należy składać do 05.12.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Miejsce składania dokumentów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
pokój nr 103

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na Inspektora w Wydziale Planowania i Rozwoju i Ewidencji Dróg". Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i można je odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju nr 103  (nie odebrane dokumenty nie będą odsyłane).

W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 34 02 855

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Zmieniony ( 17.11.2022. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com