Menu Content/Inhalt
Start arrow Praca w MZD arrow Ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy arrow Konkurs na stanowisko - Inspektora Wydziału Przygotowania Inwestycji
Konkurs na stanowisko - Inspektora Wydziału Przygotowania Inwestycji Drukuj Wyślij znajomemu
23.09.2022.
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

 • zlecanie i nadzór prac projektowych,
 • uzgadnianie i odbiór dokumentacji projektowej,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych zleconych prac projektowych,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowywania zadań (np. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej, decyzji na wycinkę drzew i krzewów),
 • przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz sporządzanie raportów z tych konsultacji,
 • udział w pozyskiwaniu środków finansowych z programów pomocowych i unijnych,
 • przygotowywanie zadań w ramach inicjatyw lokalnych,
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy - nizebędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe techniczne (specjalność: budowa dróg, inżynieria ruchu, budownictwo ogólne lub pokrewne)
  • staż pracy: minimum 2-letni staż pracy
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe:
 • biegła znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • biegła znajomość Ustawy - Prawo Budowlane oraz Ustawy o drogach publicznych, specustawy drogowej,
 • biegła znajomość warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, projektowania dróg i inżynierii ruchu,
 • umiejętność obsługi komputera (w tym znajomość pakietu Office, programu AutoCad), umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, profesjonalizm, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i odporność na stres.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce

Warunki pracy:

Liczba lub wymiar etatu: 1,0


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku
i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie jednostki oraz na terenie miasta Kielce, praca w zespole, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
 • Praca na pierwszym parterze budynku jednopiętrowego usytuowanego przy ul. Prendowskiej 7,
 • Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
Wymagane dokumenty
i zaświadczenia:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy.
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe
Składanie dokumentów:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty należy składać do 23.09.2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Miejsce składania dokumentów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
pokój nr 103

 

Inne informacje:

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na inspektora Wydziału Przygotowania Inwestycji”. Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i można je odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju nr 103 (nie odebrane dokumenty nie będą odsyłane).

W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 34 02 855.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Zmieniony ( 09.09.2022. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com