Menu Content/Inhalt
Start arrow Strefa Płatnego Parkowania arrow Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Drukuj Wyślij znajomemu
23.09.2021.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/863/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 22.04.2021 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały LVII/1001/2014
   Rady Miasta Kielce
z dnia 20.02.2014 r.

 Regulamin strefy płatnego parkowania w Kielcach
(tekst ujednolicony z uwzględnieniem Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego  z dnia 27.05.2021 r.)

Celem ustalenia strefy płatnego parkowania w Kielcach jest usprawnienie systemu parkowania pojazdów, zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Kielcach, wysokość opłaty dodatkowej, oraz sposób pobierania opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej.

§ 2.

 1.  Użyte w regulaminie skróty oznaczają:
  1. MZD - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach,
  2. WSPP - Wydział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach,
  3. SPP – strefa płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020.110. t.j)
  2. parkowaniu - należy przez to rozumieć postój pojazdu w rozumieniu ustawy.
  3. czasie parkowania:
   1. prawidłowym (opłaconym) - należy przez to rozumieć możliwy do stwierdzenia, udokumentowany, opłacony czas postoju pojazdu samochodowego w SPP,
   2. nieprawidłowym (nieopłaconym) - należy przez to rozumieć stwierdzony, udokumentowany, nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas pojazdu samochodowego w SPP.
  4. parkomacie – należy przez to rozumieć urządzenie służące do wnoszenia opłat jednorazowych za parkowanie, zlokalizowane w SPP.
  5. opłacie jednorazowej – należy przez to rozumieć opłatę w wysokości określonej  w załączniku Nr 2 do uchwały, uiszczenie której potwierdza wydruk z parkomatu, zwany dalej „biletem parkingowym” lub opłatę uiszczoną w systemie płatności mobilnych, których sposób naliczania został określony w § 6 i 7 regulaminu.
  6. opłacie abonamentowej – należy przez to rozumieć opłatę w wysokości określonej  w załączniku Nr 2 do uchwały, uiszczenie której potwierdza wydany przez WSPP dokument w formie nalepki, zawierający numer seryjny, termin ważności (dzień, miesiąc, rok) oraz nr rejestracyjny pojazdu samochodowego, zwany dalej „abonamentem”, upoważniający do nieograniczonego czasu parkowania w granicach SPP, bez konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej. Abonament przysługuje na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. lub samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony z zastrzeżeniem, że jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi powyżej 2,5 tony, wydany abonament obejmuje wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni  i w zatokach postojowych.
  7. kopercie – należy przez to rozumieć zastrzeżone miejsce postojowe, wykupione na prawach wyłączności, po uiszczeniu opłaty abonamentowej, w wysokości określonej  w załączniku Nr 2 do uchwały. Wykupienie zastrzeżonego miejsca parkingowego potwierdza wydany przez WSPP abonament, upoważniający do nieograniczonego czasu parkowania na zastrzeżonym miejscu, bez konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej.
  8. opłacie zryczałtowanej – należy przez to rozumieć opłatę w wysokości określonej  w załączniku Nr 2 do uchwały, uiszczenie której potwierdza wydany przez WSPP dokument w formie nalepki, zawierający:
   1. numer seryjny oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, oznaczenie ulicy, na której dany pojazd samochodowy może zostać zaparkowany oraz termin ważności (dzień, miesiąc, rok), zwany dalej „identyfikatorem „M”. Identyfikator „M” przysługuje wyłącznie mieszkańcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP, na warunkach określonych w § 10  i 12 regulaminu, upoważniający do nieograniczonego czasu parkowania na wyznaczonej ulicy, bez konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej. Identyfikator ,,M’’ przysługuje na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. lub samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony z zastrzeżeniem, że jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi powyżej 2,5 tony, wydany abonament obejmuje wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni i w zatokach postojowych.
   2. numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, termin ważności (dzień, miesiąc, rok) oraz numer karty parkingowej, zwany dalej „identyfikatorem „I”. Identyfikator „I” przysługuje osobie niepełnosprawnej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie województwa świętokrzyskiego na warunkach określonych w § 11 i 12 regulaminu, upoważniający do nieograniczonego czasu parkowania w granicach SPP, bez konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej. Identyfikator ,,I’’ przysługuje na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. lub samochód osobowy  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony z zastrzeżeniem, że jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi powyżej 2,5 tony, wydany abonament obejmuje wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni i w zatokach postojowych.
  9. systemie płatności mobilnych - należy przez to rozumieć system umożliwiający wnoszenie opłat za postój w SPP przy użyciu telefonii komórkowej.
  10. eabonament - należy przez to rozumieć system umożliwiający zakup biletu dziennego, abonamentów oraz identyfikatorów przez internet.
  11. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę o obniżonej sprawności ruchowej, stwierdzonej orzeczeniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020.426.tj.)
  12. karcie parkingowej – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa  w art. 8 ustawy, wydawany osobie niepełnosprawnej.
  13. 13. zawiadomieniu-wezwaniu – należy przez to rozumieć dokument informujący  o nałożeniu opłaty dodatkowej, oraz obowiązku wniesienia tej opłaty z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w SPP.
  14. 14. kieleckiej Karcie Miejskiej – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązującą w szczególności  w komunikacji miejskiej w Kielcach i w SPP.
  15. 15. uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Nr LVII/1001/2014 Rady Miasta Kielce  z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat, z późniejszymi zmianami.
§ 3.
 1. Płatne parkowanie polega na obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.
 2. Wszystkie wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 (strefa parkowania), zaś wyjazdy  z tej strefy - znakami D-45 (koniec strefy parkowania). Oznakowanie to zawiera informację  o konieczności wnoszenia opłat za parkowanie, wysokości opłat i czasie ich obowiązywania.
 3. Parkowanie płatne, niestrzeżone w SPP obejmuje wszystkie ogólnodostępne miejsca postojowe na drogach publicznych w tej strefie, w tym place i parkingi mieszczące się  w pasach dróg publicznych.
§ 4.

Uiszczenie opłaty za parkowanie w SPP nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej  i usługowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych objętych SPP.

§ 5.

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP dla następujących użytkowników dróg:

 1. posiadaczy karty parkingowej w rozumieniu ustawy, wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
 2. kierujących taksówkami na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 (postój taksówek) i D-20 (koniec postoju taksówek),
 3. kierujących pojazdami jednośladowymi,
 4. kierujących pojazdami samochodowymi z napędem elektrycznym,
 5. oznakowane pojazdy służb miejskich i związane z technicznym zabezpieczeniem miasta podczas wykonywania czynności na drodze lub związanych z zajęciem drogi. Pojazdy  w/w służb powinny wysyłać sygnały błyskowe zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy ’’Prawo o ruchu drogowym’’.
Rozdział II
Sposoby pobierania opłat w SPP
 
§ 6.
 1. Kierowca parkujący pojazd w obszarze SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za postój  w wysokości ustalonej uchwałą.
 2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się poprzez:
  1. opłatę za jednorazowy postój pojazdu w danym dniu w SPP do 45 minut postoju ze stawką 0,00 zł., poprzez pobranie biletu kontrolnego (zerowego) w parkomacie lub uruchomienie aplikacji mobilnej pod warunkiem wprowadzenia na bilecie prawidłowego numeru rejestracyjnego. Bilet zerowy z błędnym numerem rejestracyjnym uznany będzie za nieważny.
  2. wniesienie opłaty jednorazowej za czas postoju, tj. wykupienie biletu parkingowego  w parkomacie, z jednoznacznie określonym czasem parkowania oraz prawidłowym numerem rejestracyjnym pojazdu,
  3. wniesienie opłaty abonamentowej, tj. opłaty miesięcznej, opłaty rocznej oraz opłaty rocznej na zastrzeżone miejsce - kopertę w WSPP lub elektronicznie poprzez stronę MZD w Kielcach,
  4. wniesienie opłaty zryczałtowanej, tj. wykupienie w WSPP identyfikatora „M” lub identyfikatora „I”,
  5. dokonanie płatności poprzez system płatności mobilnych, obejmującej czas parkowania pojazdu w SPP, tj. poprzez wybranie numeru uruchamiającego naliczanie opłaty.
 3. Za wyjątkiem wykupienia identyfikatora „M” oraz abonamentu na kopertę, prawidłowo wniesiona opłata za parkowanie w SPP, w sposób określony w ust. 2, pozwala w okresie swojej ważności zmieniać miejsce parkowania w SPP.
 4. Opłacony czas postoju poprzez wykupienie biletu parkingowego, zgodnie z ust. 2 pkt 2, jest proporcjonalny do uiszczonej w parkomacie opłaty, przy czym minimalna opłata za parkowanie nie może być niższa niż 1.5 zł.
 5. Naliczanie opłat, określonych w ust. 2 pkt 4 jest dokonywane proporcjonalnie do czasu parkowania, przy czym minimalna opłata za parkowanie nie może być niższa niż 1.5 zł.
§ 7.

 Bilety parkingowe można wykupić wyłącznie w parkomatach, po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego.

 1. Wnoszenie opłat w parkomatach możliwe jest z wykorzystaniem:
  1. Monet PLN o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł,
  2. kart płatniczych,
  3. Kieleckiej Karty Miejskiej.
 2. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, korzystający z pojazdu jest obowiązany do wykupienia opłaty w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie lub przy pomocy aplikacji mobilnej.
 3. Po zaparkowaniu pojazdu samochodowego należy natychmiast zakupić bilet parkingowy  i umieścić go za  przednią szybą danego pojazdu, w sposób całkowicie widoczny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ważności biletu, aby jego opłacenie było w pełni czytelne i umożliwiło osobie kontrolującej weryfikację wniesienia opłaty za parkowanie w przypadku awarii systemu płatności mobilnych lub przerw w dostawie internetu.
 4. Abonamenty i identyfikatory można wykupić w WSPP oraz elektronicznie.
 5. Abonamenty i identyfikatory należy przykleić lub umieścić wewnątrz pojazdu, na przedniej szybie, po prawej stronie (po stronie pasażera) tuż nad winietą zawierającą numer rejestracyjny pojazdu lub desce rozdzielczej.
 6. W przypadku wnoszenia opłaty poprzez system płatności mobilnych należy informację  w postaci nalepki, otrzymanej w WSPP lub od operatora, umieścić wewnątrz pojazdu, na przedniej szybie lub desce rozdzielczej, po prawej stronie (po stronie pasażera) tuż nad winietą zawierającą numer rejestracyjny pojazdu.
 7. Uiszczenie opłaty w systemie płatności mobilnych powinno nastąpić natychmiast po zaparkowaniu w SPP przez wybranie numeru uruchamiającego naliczanie opłaty.
Rozdział III
Zasady wydawania abonamentów i identyfikatorów
 
§ 8.

Wykupienia abonamentu można dokonać w WSPP, po uiszczeniu opłaty abonamentowej  i podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, na który ma być wydany abonament.

§ 9.

 1. Wykupienia abonamentu na zastrzeżone miejsce - kopertę na pojazd osobowy można dokonać w WSPP lub elektronicznie, po uiszczeniu opłaty abonamentowej.
 2. Lokalizację miejsca zastrzeżonego - koperty wyznacza MZD, w oparciu o projekt organizacji ruchu.
 3. Możliwość wykupienia zastrzeżonego miejsca postojowego - koperty dotyczy wszystkich dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Kielce.
 4. Wykupienie abonamentu na kopertę i umieszczenie go zgodnie z § 7 ust. 6 regulaminu upoważnia do postoju w czasie, na który został wykupiony, w zastrzeżonym miejscu postojowym, określonym kopertą.
§ 10.
 1. Identyfikator „M” wydawany jest w WSPP, osobie fizycznej, która uiści opłatę zryczałtowaną i przedłoży do wglądu:
  1. własny dowód osobisty wraz z poświadczeniem zameldowania w granicach SPP,
  2. Dowód rejestracyjny potwierdzający własność lub współwłasność pojazdu samochodowego, na który ma być wydany identyfikator, lub w przypadku braku własności pojazdu samochodowego - dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego, wraz z umową leasingu lub umową kredytu.
  3. Oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Kielcach lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO ( Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu.
  4. oryginał formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Kielcach.
  5. zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy w Kielcach, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kielce jako miejsca zamieszkania i składania zeznania podatkowego.
 2. Identyfikator "M" wydawany jest osobie, o której mowa w ust. 1 tylko na jeden pojazd samochodowy.
 3. Identyfikator "M" ważny jest w okresie 12 kolejnych miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 12 ust. 1.
 4. Osobie zameldowanej na pobyt czasowy krótszy niż 12 miesięcy wydaje się identyfikator na czas zameldowania w zaokrągleniu do pełnego miesiąca.
 5. Korzystanie z identyfikatora "M" poza określonym w nim miejscem parkowania (oznaczenie ulicy) jest równoznaczne z nie wniesieniem wymaganej opłaty za parkowanie.
 6. Wykupienie identyfikatora "M" i umieszczenie go zgodnie z § 7 ust. 6 regulaminu upoważnia do nieograniczonego czasu parkowania, zgodnie z ustawą, na ulicy, na którą został wystawiony, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec MZD w przypadku braku miejsc postojowych.
 7. Osoba zameldowana w SPP, która nie skorzysta z prawa wykupienia identyfikatora „M”, uiszcza opłaty jednorazowe za czas postoju w SPP według ogólnie obowiązujących zasad.
§ 11.
 1. Identyfikator "I" wydawany jest w WSPP, osobie niepełnosprawnej, która uiści opłatę zryczałtowaną i przedłoży do wglądu:
  1. własny dowód osobisty z poświadczeniem zameldowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
  2. dowód rejestracyjny potwierdzający własność lub współwłasność pojazdu samochodowego, na który ma być wydany identyfikator, lub w przypadku braku własności pojazdu samochodowego - dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego wraz z umową leasingu lub umową kredytu,
  3. własną kartę parkingową.
 2. Identyfikator "I" wydawany jest osobie, o której mowa w ust. 1 tylko na jeden pojazd samochodowy.
 3. Identyfikator „I” wydawany jest rodzicowi na podstawie przedstawionego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z wymaganym wskazaniem w pkt 6 i 8 albo opiekunowi prawnemu osoby niepełnosprawnej na podstawie przedstawionego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z wymaganym wskazaniem w pkt 6 i 7, zameldowanej na terenie Województwa Świętokrzyskiego wyłącznie dla jednego pojazdu posiadanego zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2.
 4. Identyfikator "I" ważny jest w okresie 12 kolejnych miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 12 ust. 1.
 5. Osobie posiadającej kartę parkingową na okres krótszy niż 12 miesięcy wydaje się identyfikator na czas ważności karty parkingowej w zaokrągleniu do pełnego miesiąca.
 6. Wykupienie identyfikatora "I" i umieszczenie go zgodnie z § 7 ust. 6 regulaminu upoważnia do nieograniczonego czasu parkowania, zgodnie z ustawą, na miejscach postojowych w całej SPP, lecz nie uprawnia do zastrzeżenia stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec MZD w przypadku braku miejsc postojowych.
 7. Identyfikator „I” ważny jest wyłącznie z kartą parkingową wyłożoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie.
 8. Osoba ubiegająca się o identyfikator „I”, posiadająca ważny identyfikator „M” obowiązana jest do zwrotu identyfikatora „M”.
§ 12.
 1. W przypadku zmiany pojazdu samochodowego na inny o nowym numerze rejestracyjnym należy zgłosić się z posiadanym własnym abonamentem lub identyfikatorem oraz z nowym dowodem rejestracyjnym do WSPP, celem uaktualnienia danych pojazdu.
 2. Osoba ubiegająca się o wydanie nowego abonamentu lub identyfikatora na nowy pojazd samochodowy jest zobowiązana do zwrotu abonamentu lub identyfikatora wydanego na pojazd samochodowy, który zbyła.
 3. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu lub identyfikatora jest równoznaczne z niewniesieniem wymaganej opłaty za parkowanie.
§ 13.
 1. Na pojazdy jednostek należących do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.), mogą być - na pisemny wniosek kierownika jednostki - wydane nie więcej niż trzy roczne abonamenty z bonifikatą 60 %.
 2. Zakupienia abonamentu z bonifikatą 60% można dokonać wyłącznie w WSPP.
§ 14.
 1. Dla podmiotów gospodarczych, legitymujących się aktem własności, umową najmu lub dzierżawy lokalu mieszczącego się w obszarze SPP, w którym prowadzą działalność gospodarczą mogą być wydane miesięczne lub roczne abonamenty z bonifikatą 25 %. Bonifikata ta przysługuje wyłącznie na pojazdy stanowiące własność danego podmiotu gospodarczego, po złożeniu przez osobę upoważnioną pisemnego wniosku oraz przedstawienie do wglądu aktu własności, umowy najmu lub dzierżawy lokalu w SPP, dowodów rejestracyjnych ( w przypadku braku własności pojazdu podmiotu gospodarczego, dowód rejestracyjny wraz z umową leasingu lub umową kredytu bądź wyciąg z ewidencji środków trwałych), dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej  w tym lokalu oraz liczbę zatrudnionych pracowników:
  1. Firma zatrudniająca do 10 pracowników - na jeden abonament
  2. Firma zatrudniająca od 11 do 30 pracowników - na dwa abonamenty
  3. Firma zatrudniająca ponad 30 pracowników - na trzy abonamenty.
 2. Zakupienia abonamentu z bonifikatą 25% można dokonać wyłącznie w WSPP.
Rozdział IV
Kontrola parkowania

§ 15.
 1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania z przepisami ustawy prowadzą Straż Miejska oraz Policja w ramach swoich kompetencji.
 2. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z uchwałą prowadzi WSPP.
 3. Do kontroli czasu postoju w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy SPP, zatrudnieni  w MZD, którzy działają na podstawie uchwały.
 4. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola opłacenia czasu postoju pojazdów samochodowych, w szczególności poprzez:
  1. sprawdzanie prawidłowego uiszczenia opłat jednorazowych,
  2. sprawdzanie ważności abonamentów i identyfikatorów,
  3. sprawdzanie wniesienia opłat za parkowanie za pomocą systemu płatności mobilnych,
  4. wystawianie zawiadomień – wezwań, dokumentujących nałożenie opłaty dodatkowej, za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas.
  5. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych.
§ 16.
 1. Kontrolerzy SPP stwierdzając, że pojazd samochodowy zaparkowany w obszarze SPP nie posiada opłaconego czasu postoju, lub gdy postój trwa dłużej niż opłacony czas wystawiają zawiadomienie - wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej i:
  1. wręczają je kierującemu pojazdem informując go jednocześnie o konsekwencjach wynikłych z nieopłaconego czasu postoju lub postoju ponad opłacony czas,
  2. pozostawiają je za wycieraczką przedniej szyby - w przypadku nieobecności kierującego pojazdem.
 2. Kontrolujący w treści zawiadomienia-wezwania wpisują dane takie, jak: numer rejestracyjny  i markę pojazdu samochodowego, którego postój dotyczy, miejsce parkowania oraz przyczynę wystawienia zawiadomienia-wezwania, potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Wystawione zawiadomienie-wezwanie zawiera również datę, godzinę i nr służbowy kontrolera SPP.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienia - wezwania przez kierującego pojazdem samochodowym, kontrolujący wpisuje o tym fakcie adnotację, przekazując zawiadomieniewezwanie do WSPP.
 4. Powołane w ust. 1 i ust. 3 sposoby wystawienia zawiadomienia - wezwania traktuje się jako skutecznie doręczone.
Rozdział V
Nieopłacony postój
 
§ 17.
 1. Parkowanie przy użyciu nieważnych biletów parkingowych, abonamentów i identyfikatorów, a także korzystanie z identyfikatora "M" oraz abonamentu na zastrzeżone miejsca - kopertę poza miejscem w nich określonym, oraz korzystanie  z identyfikatora „I” bez widocznej karty parkingowej, jak również negatywny wynik kontroli wniesienia opłaty przez system płatności mobilnych, jest równoznaczne z nie wniesieniem opłaty za parkowanie.
 2. Nieumieszczenie abonamentu lub identyfikatora w sposób określony w § 7 ust. 6 regulaminu, w sposób całkowicie widoczny z zewnątrz jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie. 3. Brak możliwości zrealizowania płatności za pomocą systemu płatności mobilnych nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie w SPP. W takim przypadku opłata winna być wniesiona zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 regulaminu.
§ 18.
 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP lub gdy postój trwa dłużej niż opłacony czas, MZD pobiera opłatę dodatkową w wysokości 160 zł,                  z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Termin do zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia - wezwania.
 3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu trzech dni roboczych liczonych od daty wystawienia zawiadomienia - wezwania jej wysokość wynosi 80 zł.
 4. Opłatę dodatkową należy uiścić w kasie MZD, WSPP lub na indywidualne konto MZD wskazane w zawiadomieniu - wezwaniu.
§ 19.
 1. Opłata dodatkowa zostanie anulowana jeżeli osoba, która otrzymała zawiadomienie wezwanie wykaże, że wykupiła ważny bilet parkingowy lub dokonała płatności poprzez system płatności mobilnych przed czasem wystawienia zawiadomienia-wezwania.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1, celem anulowania opłaty dodatkowej, należy zgłosić się w WSPP lub przesłać wniosek drogą elektroniczną.
§ 20.
 1. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie określonym w § 18 ust. 2, MZD podejmuje czynności windykacyjne.
 2. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
 
§ 21.

Dokumentację związaną z SPP przechowuje się w WSPP oraz w siedzibie MZD.


Pliki do pobrania:
Zmieniony ( 23.09.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com