Menu Content/Inhalt
Start arrow Deklaracja dostępności
Deklaracja dostepności cyfrowej Drukuj Wyślij znajomemu
 
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
 
W Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach dla strony mzd.kielce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ )
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu,
  • Nie określono domyślnego jezyka dla strony,
  • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety,

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
  • powiększanie czcionki
  • podświetlanie linków
  • ustawienie wysokiego kontrastu
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 34 02 800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Miejski Zarzad Dróg w Kielcach mieści się w dwóch lokalizacjach:

a) 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej i południowej. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki poza Wydziałem Strefy Płatnego Parkowania. Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Do wydziałów i refeartów znajdujących sie na I pietrze wejście jedynie za pomocą schodów. Pracownicy wydziałów i referatów znajdujących się na I pietrze prowadzą obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym sie na parterze budynku. Na miejscu nie ma pracowników znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

b) 25-310 Kielce, ul. Kościuszki 14. Wejście do Biura Wydziału Strefy Płatnego Parkowania. Wejście z poziomu gruntu, podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak dostępnych pracowników znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 
 
 
designed by made your web.com