Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łącz
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łącz Drukuj Wyślij znajomemu
28.01.2021.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. ks. J. Popiełuszki (KDG1)
z planowanym Świętokrzyskim Kampusem
Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów


za cenę brutto: 321 997,96 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 96/100.)

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com