Menu Content/Inhalt
Start arrow Praca w MZD arrow Ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy arrow Konkurs na stanowisko - Inspektora Referatu Oświetlenia i Infratruktury Teletechnicznej
Konkurs na stanowisko - Inspektora Referatu Oświetlenia i Infratruktury Teletechnicznej Drukuj Wyślij znajomemu
31.12.2020.
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

 • prowadzenie bieżącej eksploatacji sieci oświetleniowej
 • określanie warunków technicznych i opiniowanie dokumentacji inwestycyjnych. Uzgadnianie i odbiór dokumentacji projektowej
 • udział w opracowywaniu i realizacji projektów przebudowy układów drogowych w szczególności oświetlenia ulicznego oraz sieci elektroenergetycznej. Prowadzenie nadzoru oraz rozliczeń kosztów inwestycji w charakterze inspektora nadzoru. Udział w odbiorach i przeglądach
 • współpraca z wydziałem zamówień publicznych przy prowadzeniu postępowań przetargowych
 • prowadzenie sprawozdawczości z przygotowania realizacji inwestycji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku elektrotechnika lub teletechnika 
  • staż pracy: minimum 3 letni staż pracy
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spacjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  • lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
  • lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • niekaralność
 • posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku elektrotechnika
 • posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia  w branży energetycznej lub teletechnicznej na stanowiskach: inżynier budowy, kierownik budowy, asystent projektanta, projektant
 • znajomość Prawa Budowlanego i Kodeksu Postepowania Administracyjnego
 • znajomość przepisów w zakresie opracowania i realizacji procesu inwestycyjnego
 • znajomość przepisów obowiązujących w projektowaniu dróg i ulic
 • znajomość przepisów obowiązujących w zakresie eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych w szczególności drogowego oświetlenia ulicznego
 • umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość programów: MS Office, AutoCad, Norma Pro
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, profesjonalizm i odpowiedzialność

Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce

Warunki pracy:

Liczba lub wymiar etatu: 1,0


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku
i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie jednostki oraz na terenie miasta Kielce, praca w zespole, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca na parterze w budynku jednopiętrowym usytuowanym przy ul. Prendowskiej 7. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie przy realizacji funkcji inspektora nadzoru na budowach

 

Wymagane dokumenty
i oświadczenia w formie papierowej:
 • CV
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie
Składanie dokumentów:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty należy składać do 31.12.2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Miejsce składania dokumentów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
pokój nr 103

 

Inne

informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora Wydziału  Infrastruktury Technicznej". Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i można je odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju nr 103  (nieodebrane dokumenty nie będą odsyłane).

W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 34 02 855.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze
Zmieniony ( 14.12.2020. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com