Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na u
Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na u Drukuj Wyślij znajomemu
04.12.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Kielce w latach 2021, 2022 i 2023

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum : Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o.o.
ul. Łódzka 247 d, 25-655 Kielce
Partner Konsorcjum :  Wimed 4.0 Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

za cenę brutto: 3 585 205,85 zł. (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć złotych 85/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com