Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Mi
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Mi Drukuj Wyślij znajomemu
16.11.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej” Etap II – odcinek od ul. Miodowicza do ul. Zakopiańskiej.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Paweł Bednarczyk
Zakład Usług Remontowo Budowlanych „ALBUD”
Oblęgorek ul. H.Sienkiewicza 40
26-067 Strawczyn


za cenę brutto: 2 727 878,63 zł. (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 63/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com