Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Św. Leonarda oraz u
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Św. Leonarda oraz u Drukuj Wyślij znajomemu
14.07.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Budowa oświetlenia ulicy Św. Leonarda oraz ulicy Bodzentyńskiej od ul. Kościuszki do posesji nr 50 w Kielcach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie miasta Kielce”


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

SAHARAM GROUP Sp. z o.o.
pl. Jana Kilińskiego 2,
35-005 Rzeszów

za cenę brutto: 24 354,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com