Menu Content/Inhalt
Start
Ogłoszenie Drukuj Wyślij znajomemu
24.11.2022.
OGŁOSZENIE
 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 27 października 2022 roku, sygn. akt VIII NS 782/22 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 723,84 złotych (siedemset dwadzieścia trzy złote 84/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce przysługującego Edmundowi Krawczykowi 1/2 części udziału w 5078/613829 części prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0017, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1658/1 0 powierzchni 0,0256 ha, która to należność ma być wypłacona spadkobiercom Edmunda Krawczyka którzy przedstawią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przysługującego Edmundowi Krawczykowi 1/2 udziału w 5078/613829 części prawa własności przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 grudnia 2021 roku znak UA-IV.6740.2.6.2021.JK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 14 stycznia 2022 roku - na ich wniosek.
Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.
 
Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk
Zmieniony ( 24.11.2022. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com