Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Przebudowa oświetlenia ulicy Wspólnej i Złotej ...
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Przebudowa oświetlenia ulicy Wspólnej i Złotej ... Drukuj Wyślij znajomemu
30.06.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Przebudowa oświetlenia ulicy Wspólnej i Złotej w Kielcach”  w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce” 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

ENERGO - INWEST
Jacek Mielczarek
Dębe 5G
05-140 Serock

za cenę brutto: 216 310,25 zł. (słownie: dwieście szesnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych 25/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com