Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: Zadanie nr 1:„Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiel
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: Zadanie nr 1:„Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiel Drukuj Wyślij znajomemu
16.06.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.:
                         Zadanie nr 1: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul.Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach”,
                         Zadanie nr 2: „Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej”.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 „Koncept plus” Monika Burczyn
25-334 Kielce, Pl.Moniuszki 5B.

za cenę brutto: 499 995,00 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com