Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Przebudowa oświetlenia ulic Radiowej, Kaczorowskiego, Niskiej, Starodomaszowskiej i Kościuszki w Ki
Przebudowa oświetlenia ulic Radiowej, Kaczorowskiego, Niskiej, Starodomaszowskiej i Kościuszki w Ki Drukuj Wyślij znajomemu
02.06.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulic Radiowej, Kaczorowskiego, Niskiej, Starodomaszowskiej
i Kościuszki w Kielcach - ETAP II”  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 EBS Sp. z o.o.
ul. Morcinka 7,
25-332 Kielce

za cenę brutto: 186 954,55 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 55/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com