Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Ul. Wydryńska - Opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego oraz dokumentacji
Ul. Wydryńska - Opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego oraz dokumentacji Drukuj Wyślij znajomemu
20.05.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla zadania pn.:
                 „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach”  z podziałem na etapy:
                  Etap I - odcinek od oczyszczalni wód deszczowych do łącznika z ul. Sandomierską    (działka nr ewid. 632 obręb 0012)
                  Etap II - odcinek od łącznika z ul. Sandomierska (działka nr ewid.632 obręb 0012) do skrzyżowania z ul. Napękowską

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 KONCEPT PLUS Monika Burczyn
Pl. Moniuszki 5B
25-334 Kielce

za cenę brutto: 109 470,00 zł. (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com