Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skr
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skr Drukuj Wyślij znajomemu
06.04.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania
z ul. Łanową do posesji nr 40”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej
Budownictwa Drogowego „ToMaR-DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka jawna
ul. Mełgiewska 38B/14,
20-239 Lublin

za cenę brutto: 111 142,80 zł. (słownie: sto jedenaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote 80/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com