Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Cześć I „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej m
Cześć I „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej m Drukuj Wyślij znajomemu
11.03.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Część I „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”
Część II  A) „Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce”
               B) „Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych miasta Kielce”
Powyższe części obejmują: ZADANIE II
- al. Solidarności od ul. Leszczyńskiej do wjazdu  do ul. Wschodniej (strona wschodnia) oraz z budową połączeń  z ddr w ul. Nowaka-Jeziorańskiego (bez skrzyżowań  z al. Tysiąclecia PP , z ul. Świętokrzyską, z ul. Radomską  i wjazdem do centrum handlowego),
- ul. Wrzosowa  odc. od „Ronda Czwartaków” do basenu „Foka” (bez skrzyżowania ul. Wrzosowej z ul. Popiełuszki  i ul. Tarnowską),
- połączenie ul. Piekoszowskiej z ul. Bernardyńską.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
 

za cenę brutto: 5 513 128,71 zł. (słownie: pięć milionów pięset trzynaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 71/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj.100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com