Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastr
Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastr Drukuj Wyślij znajomemu
06.02.2020.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach 
wraz z budową niezbędnej infrastruktury – w systemie zaprojektuj i wybuduj


wybrana została oferta następującego Wykonawcy

 

ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMA S.A.
Oddział w Polsce
ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki


za cenę brutto: 31 744 458, 20 zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 20/100) 

Uzasadnienie wyboru Wykonwcy: zgodnie z art. 91 ust 1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamównienia.

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00 pkt.


 

 

 

Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com