Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce zadanie pn.: „Budowa odcinka kanalizacji des
Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce zadanie pn.: „Budowa odcinka kanalizacji des Drukuj Wyślij znajomemu
11.09.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce zadanie pn.:
„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ul. Szwedzkiej w Kielcach na odcinku od działki 1472/6 do działki 236/17.”

 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 „Zakład Remontowo-Budowlany
„PREMUS II” s.c.
Łukasz Kędziora,  Michał Kędziora
ul. E.Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce

 

za cenę brutto: 203 732,49 zł. (słownie: dwieście trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 49/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj.100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com