Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Ul. Paderewskiego, ul. Planty - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem sta
Ul. Paderewskiego, ul. Planty - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem sta Drukuj Wyślij znajomemu
23.07.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy:
Paderewskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ronda Herlinga – Grudzińskiego w Kielcach – oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 134/1 o pow. 0,0234 ha, 134/3 o pow. 0,1064 ha i 134/4 o pow. 0,5117 ha (obręb 0016)
Planty na odcinku od ul. Sienkiewicza do al. IX Wieków Kielc w Kielcach – oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 161/1 o pow. 0,0090 ha, 173/2 o pow. 0,1539 ha, 175 o pow. 0,2690 ha (obręb 0016)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STARGEO
Mateusz Starzeba
ul. Dewońska 17/15
25-637 Kielce

za cenę brutto:  19 700,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com