Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Zadanie I - Cześć I „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zró
Zadanie I - Cześć I „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zró Drukuj Wyślij znajomemu
16.04.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Część I „Budowę i modernizację sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”, Część II A) „Przebudowę i budowę chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce”,
B) „Budowę kanałów technologicznych w pasach drogowych miasta Kielce”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Andrzej Michalski
Zakład Usług Remontowo- Budowlanych
ul. Górna 20, 25-415 Kielce

za cenę brutto:  6 670 250,06 zł. (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 06/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com