Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudo
Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudo Drukuj Wyślij znajomemu
11.03.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską
              wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

za cenę brutto:  133 255 286,09 zł. (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 09/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com