Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Etap I - Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gmin
Etap I - Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gmin Drukuj Wyślij znajomemu
28.01.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce
Etap I - ul. Nowy Świat, Częstochowska, Poleska, Kaczmarka, al. Legionów, Śląska, Massalskiego, Ogrodowa, Poligonowa  i Ułańska”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

EBS Sp. z o.o.
ul. Gustawa Morcinka 7
25-332 Kielce

za cenę brutto:  1 936 312,21 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych 21/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com