Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ekranów akusty
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ekranów akusty Drukuj Wyślij znajomemu
16.01.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej)”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

WONAT Sp. z o.o.
ul. Jurajska 10
32-566 Alwernia

za cenę brutto: 181 425,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com