Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: Zadanie 1 - Budowa ul. Skalistej w
Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: Zadanie 1 - Budowa ul. Skalistej w Drukuj Wyślij znajomemu
09.01.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

Zadanie 1 -  Budowa ul. Skalistej  w Kielcach na odcinku  od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej;
Zadanie 2 -  Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) – dokumentacja.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Jarosław Białek
Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek
ul. Złota 23 lok. 312
25-015 Kielce

za cenę brutto: 129 150,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com