Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul.Łanowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruch
Ul.Łanowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruch Drukuj Wyślij znajomemu
21.09.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Łanowej
w Kielcach – oznaczonych jako działka ewidencyjna numer: 262/4
o pow. 2.3727 ha  (obręb 0030)
          

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

Dariusz Tetela
Biuro Geodezyjne „GEO-TET”
ul. Małopolska 7/1
25-341 Kielce

za cenę brutto:  29 100,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 85,65  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com