Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul. Klonowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru
Ul. Klonowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru Drukuj Wyślij znajomemu
12.09.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej KI1L/00095959/6 jako działki hip. 77/8 i 78/2, których częścią są działki ewidencyjne nr  945/105
i 945/106 (obr.0006) znajdujące się w pasie drogowym ulicy Klonowej w Kielcach.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

Tomasz Śmigielski
Zakład Robót Geodezyjnych „INWAR II” Tomasz Śmigielski
ul. Seminaryjska 28/3, 25-372 Kielce

za cenę brutto:  3 900,00 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com