Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul. Piekoszowska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych
Ul. Piekoszowska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych Drukuj Wyślij znajomemu
05.09.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Piekoszowskiej w Kielcach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malików do granic miasta – oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 613/2 o pow. 1.6694 ha (obr.0008),  10/2  o pow. 0.3396 ha  i 36 o pow. 0.2388 ha (obr.0003).              

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

STARGEO
Mateusz Starzęba
ul. Dewońska  17/15
25-637 Kielce

za cenę brutto:  27 250,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com