Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul. Wybraniecka - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych n
Ul. Wybraniecka - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych n Drukuj Wyślij znajomemu
04.09.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

WWykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Wybranieckiej w Kielcach, na odcinku od ul. Ściegiennego
do ul. Czarnieckiego, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego  oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 697/1 o pow. 0,0824 ha, 519/8 o pow. 0,0973 ha, 519/6 o pow. 0,1323 ha, 697/3 o pow. 0,3464 ha, 697/4 o pow. 0,0308 ha, 697/5 o pow. 0,0240 ha, 697/7 o pow. 0,0685 ha, 697/8 o pow. 0,0228 ha, 697/9 o pow. 0,0448 ha, 697/10 o pow. 0,0349 ha (obręb 0023)
 
              
wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

Dariusz Tetela
Biuro Geodezyjne „GEO-TET”
ul. Małopolska 7/1
25-341 Kielce

za cenę brutto:  20 500,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 98,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com