Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej”
Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej” Drukuj Wyślij znajomemu
01.08.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowę odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej” – roboty budowlane 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
Ul. Ściegiennego 268a
25-116 Kielce

za cenę brutto:  3 201 419,39 zł. (słownie: trzy miliony dwieście jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 39/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com