Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul. Krakowska - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla za
Ul. Krakowska - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla za Drukuj Wyślij znajomemu
05.07.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie  dokumentacji  projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę dodatkowego oświetlenia przejść w ciągu ul. Krakowskiej w Kielcach’’
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.

 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

Mariusz Śnioch
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
ENERGOTECH Mariusz Śnioch
Domaszowice 181 J,
25-351 Kielce

za cenę brutto:  169 740,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemste czterdzieści złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 90,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com