Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Ki
Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Ki Drukuj Wyślij znajomemu
16.03.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty  budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy    ulicą Permską a ulicą Piekoszowską”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 Kielce


za cenę brutto:  541 708, 42 zł. (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiem złotych 42/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com