Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na u
Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na u Drukuj Wyślij znajomemu
23.01.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach
miasta Kielce w latach 2018, 2019 i 2020"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum Firm
Lider – Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce
Partner – Wimed Sp z o.o., ul. Tarnowska 48 , 33-170 Tuchów
Partner – Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa


za cenę brutto:  4 077 748, 89 zł. (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 89/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com