Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez ... Drukuj Wyślij znajomemu
15.11.2017.
Znaki

 ,,Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach
oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej"
 
Przedmiot projektu obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe, rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa, budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską, przebudowę ul. Szybowcowej,
w tym także drogi serwisowe, skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, obiety mostowe, odwodnienie, oświetelnie przebudowę kolidującej infrastruktury, regulację stanu prawnego nieruchomości, wykup gruntów, nadzór Inzyniera Konratktu, nadzór autorski, archeologiczny, przerodniczy, promocję projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi  154 561 363,49 PLN w tym 96 464 255,21 PLN to kwota dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”.
 
Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji kwiecień 2019r.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji lipiec 2021r.
Całkowita długość - 6,165 km (ciąg główny) + 5,589 km (ulice sąsiadujące) = 11,754 km
Dla w/w zadania inwestycyjnego roboty budowlane obejmują ciąg główny nowej drogi wojewódzkiej DW 762 klasy G oraz DW 745 klasy G (dł. - 6,165 km)

5,449 km -  docelowa droga DW 762 - ul. Zagnańska - dł. 1378,0m, ul. Witosa –  dł. 2785 m, nowe połączenie ul. Warszawskiej z ul. Radomskąm (tzw. ul. „Nowoszybowcowa”) – dł. 706m. Parametry: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Na odcinku ul. Witosa pomiędzy ul. Karczunek a ul. Noskowskiego o dł. 580 m droga jednojezdniowa z środkowym pasem wielofunkcyjnym (lewoskręty do posesji).  
 
0,716 km - ul. Szybowcowa - DW nr 745 (odcinek od ul. Radomskiej do granicy miasta). Droga klasy G; jedna jezdnia.

Inwestycja przewiduje przebudowę odcinków ulic krzyżujących się z ciągiem głównym (dł. - 5,589 km): 
0,928 km - Łączna długość przebudowanej ul. Warszawskiej oraz ulicy Radomskiej (DK nr 73, droga klasy GP)
4,661 km - Łączna długość innych ulic o charakterze lokalnym m.in: Piaski Małe, Piaski nad Rzeką, Magazynowa, Peryferyjna, Maleckiego, Wincentego z Kielc, Noskowskiego, Starogórska, droga do piekarni, Szybowcowa (w starym śladzie), Dąbrowa, drogi zbiorcze.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano: 
Budowę 7 rond turbinowych (w tym 5 rond czterowlotowych, 2 ronda trójwlotowe).
Budowę 2 rond typu „małe rondo” (w tym 1 czterowlotowe oraz 1 trójwlotowe).

Dokumentacja projektowa zakłada ponadto:
- Budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników;
- Budowę 2 obiektów mostowych w ciągu ul. Warszawskiej po uprzedniej rozbiórce obiektu istniejącego oraz budowę mostu w ciągu ul. „Nowoszybowcowej”;
- Regulację koryta rzeki Silnicy;
- Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budowę i przebudowę 5 (OWD) - urządzeń do oczyszczania wód deszczowych;
- Rozbiórkę ok. 20 obiektów budowlanych (budynków, altan, wiat);
- Przeniesienie mogił zlokalizowanych przy istniejącym murze cmentarza ,,Piaski” oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych;
- Przebudowę kolidujących z inwestycją sieci: energetycznej, teletechnicznej,      gazowej; przyłączy kanalizacji sanitarnej;
- Budowę 21 zatok autobusowych oraz pętli autobusowej w rejonie ul. Starogórskiej;
- Budowę 157 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (przy cmentarzu 69 m.p. ul. Maleckiego 20m.p. oraz przy ul. Starogórskiej i kościele 68 m.p.)
- Wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zieleni;

Planowane w ramach projektu zadania są zgodne w celami RPOWŚ 2014-2020, oś 6, działania 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF. Projekt stanowi kompleksowe przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (cel główny) na obszarze KOF poprzez rozbudowę układu drogowego. Cele szczegółowe prowadząxce do osiagnięcia celu głównego m.min. budowa/przebudowa dróg, wzrost płynności ruchu, dostosowanie nośności dróg, usprawnienie transporu miejskiego, zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. Projekt zgodny ze Strategią ZIT KOF


Realizacja
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com