Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
21.11.2017.

 

Logo

 

Umowa o dofinansowanie została podpisana dn. 29.06.2017 r.
Okres realizacji projektu:
2017 r. ÷ 2019 r.
Finansowanie:
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 21,52 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 18,11 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6 Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF.

Przedmiotem projektu była rozbudowa i przebudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach na odcinku od km 1+736,22 (skrzyżowanie z ulicą Aleksandrówka) do km 3+767,69 (granica miasta) wraz z modernizacją wiaduktu, budową kładki pieszo-rowerowej oraz budową ścieżki rowerowej. W zakres projektu obejmował przebudowę jezdni, budowę i przebudowę chodników, zjazdów na działki, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowę/ przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej oraz dokonanie niezbędnych rozbiórek. Rozbudowywany odcinek DW 761 po modernizacji jest drogą główną (G) o szerokości 7,00 m. Ulica na całej długości przebiega w terenie zabudowanym. Ulica Łopuszniańska stanowi odcinek drogi wojewódzkiej nr 761 Kielce – Piekoszów i zapewnia komunikacyjne włączenie się miasta od strony zachodniej do drogi ekspresowej S7 – Kraków – Warszawa (na węźle Kielce -Jaworznia). Droga DW761 zapewnia bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T.

Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej zapewniła spełnienie podstawowych wymagań dotyczących:
• bezpieczeństwa użytkowania,
• nośności i stateczności konstrukcji,
• bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
• ochrony środowiska, odpowiednie warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej.
• niezbędne warunki korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne.
W ramach realizacji inwestycji wykonano:
– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 761 – ul. Łopuszniańska w Kielcach o długości 2,031 km (od km 1+736,22 do km 3+767,69) i szerokości 7,0 m;
– modernizację istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 568 relacji Sitkówka Nowiny - Szczukowice;
– budowę kładki pieszo-rowerowej wzdłuż w/w wiaduktu drogowego po jego lewej stronie;
– przebudowę 8 wlotów skrzyżowań dróg z ul. Łopuszniańską;
– przebudowę 2 zjazdów publicznych;
– przebudowę 70 zjazdów indywidualnych;
– budowę 7 zatok autobusowych o szerokości jezdni 3,0 m w ciągu ul. Łopuszniańskiej oraz przebudowę 1 zatoki zlokalizowanej przy ul. Ślazy;
– budowę chodnika lewostronnego o szerokości 1,5 m lub 2,0 m (km 1+736,22-2+154,01; 1+182,78-3+674,37); oraz chodnika prawostronnego o szerokości 1,5 m (km 2+550,74- 3+762,09);
– budowę ścieżki rowerowej lewostronnej o szerokości 2,0 m (km 1+745,92-2+154,01) oraz ścieżki rowerowej prawostronnej o szerokości 2,0 m (km 2+242,37-3+762,09);
– budowa ciągu pieszo-rowerowego lewostronnego (km 2+163,01 - 2+182,78) oraz prawostronnego (km 2+174,26 - 2+242,37);
– budowę bezpiecznika obustronnego o szer. 0,60 m;
– budowę schodów terenowych do posesji;
– budowę muru oporowego w km 3+123,55 – 3+138,55;
– budowę zabezpieczenia lewostronnych skarp nasypów na dojazdach do remontowanego obiektu mostowego;
– rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni jezdni, chodników;
– rozbiórkę istniejących ogrodzeń koniecznych do rozebrania;
– podniesienie bram wjazdowych oraz ogrodzenia;
– rozbiórkę drogowych barier ochronnych;
– rozbiórkę przepustów pod istniejącymi zjazdami oraz ścianek czołowych;
– rozbiórkę garażu, kolidującego z przedmiotową inwestycją;
– przestawienie kapliczki przydrożnej;
– budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia jezdni ulicy Łopuszniańskiej, chodników, ścieżki rowerowej oraz przyległego terenu;
– budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową wylotu z oczyszczalni ścieków do rzeki Bobrza;
– przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego;
– budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej;
– dla zabezpieczenia pojazdów oraz pieszych na moście zastosowanie obustronnych, stalowych bariero-poręczy oraz osłon przeciwporażeniowych, a na dojazdach do mostu barier ochronnych drogowych;
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez zastosowanie balustrady wzdłuż projektowanego chodnika lewostronnego;
– przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej tj. sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

Celem projektu było zwiększenie dostępności Kielc w zakresie infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF.
Został podniesiony standard połączeń drogowych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zapewnione bezpieczne i płynne działanie regionalnego korytarza komunikacyjnego Piekoszów-Kielce (DW nr 761).
Cel projektu jest zgodny z Priorytetem inwestycyjnym 7b. „zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi” oraz celem szczegółowym działania 6.4. „Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF” RPO WŚ 2014-2020. Również zgodny jest z celem strategicznym 2 „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego” Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Inwestycja zapewniła zwiększenie nośności i przepustowości zmodernizowanego odcinka drogi (nowa nawierzchnia, poszerzenie drogi do 7 m, budowa zatok autobusowych, budowa ścieżki rowerowej), co jednocześnie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa drogi przyczyniła się do podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększyła komfort jazdy, usprawniła i polepszyła ruch pieszych i rowerzystów. Wpłynęła również na poprawę warunków środowiskowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych.

Realizacja


 

Zmieniony ( 22.12.2020. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com