Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ... Drukuj Wyślij znajomemu
14.11.2017.
Logo

Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności
 
Obszar  inwestycji  obejmuje  swoim  zakresem  odcinek  ul.  Domaszowskiej  od  al.
Tysiąclecia PP do skrzyżowania z ul. Żniwną i ul. Poleską, skrzyżowanie al. Solidarności z
al. Tysiąclecia PP, oraz odcinek ul. Żniwnej w Kielcach od ul. Poleskiej do wiaduktu nad 
S 74. 
W  zakres  projektu  wchodzi  w  szczególności  rozbudowa  skrzyżowania  ulic:  al.
Solidarności  z  al.  Tysiąclecia  PP  i  ul.  Domaszowską  (wyspa  centralna  z  sygnalizacja
świetlną)  oraz  przebudowa  lub  rozbudowa  skrzyżowania  ul.  Domaszowskiej  z  ul.
Żniwną, przebudowa jezdni ulicy Domaszowskiej wraz z odcinkami dróg dojazdowych
(w  niezbędnym  zakresie),  chodników,  zjazdów,  zatok  autobusowych,  budowa  ścieżek
rowerowych,  przebudowa  oświetlenia  ulicznego  i  zastąpienie  lamp  tradycyjnych
energooszczędnymi  oprawami LED, przebudowa  kanalizacji  deszczowej i  przebudowa
infrastruktury podziemnej w niezbędnym zakresie. 
W  wyniku  rozbudowy  skrzyżowania  al.  Solidarności  z  al.  Tysiąclecia  PP 
i ul. Domaszowską powstanie możliwość wprowadzenia nowoczesnego systemu ITS, co
w sposób istotny wpłynie na poprawę mobilności w tym rejonie Kielc. Rozbudowa ulicy
Domaszowskiej wraz z przebudową ul. Żniwnej ułatwi obsługę Campusu Uniwersytetu
Jana  Kochanowskiego  (od  wielu  lat  rozbudowującego  się)  głównie  za  pośrednictwem
komunikacji  publicznej.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  terenu  uczelni  znajduje  się
nowowybudowana  pętla  autobusowa.  Ponadto,  na  północ  od  Campusu  (przy  ul.
Świerczyńskiej  i  ul.  Ciekockiej)  otwierają  się  nowe  tereny  inwestycyjne,  m.in.  pod  
budownictwo  mieszkaniowe.  Natomiast  w  kierunku  południowym  inwestycja  otwiera
tereny  dynamicznie  powstającej  zabudowie  wielorodzinnej  przy  ul.  Poleskiej  i
Leszczyńskiej. 
 

ZAKRES ROBÓT
W  ciągu  planowanej  inwestycji  przewiduje  się  zajęcie  około  26337  m 2   pod
projektowane  jezdnie, około 4812  m 2   pod projektowane  chodnik, około 2103 m 2   pod
projektowane  ścieżki  rowerowe,  około  4239  m 2   pod  projektowane  ciągi  pieszo-
rowerowe,  około  966  m 2   pod  projektowane  zatoki  autobusowe,  około  340  m 2   pod
projektowane  stanowiska  postojowe,  około  280  m 2   pod  projektowane  jezdnie
manewrowe oraz około 2161 m 2  pod projektowane zjazdy do posesji.

Skrzyżowanie Al. Solidarności - Al. Tysiąclecia PP

Skrzyżowanie zostało zaprojektowane jako skrzyżowanie skanalizowane sterowane za
pomocą sygnalizacji świetlnej w formie wyspy centralnej o średnicy zewnętrznej 30,0m.  
Wloty skrzyżowania zaprojektowano jako czteropasowe oprócz wschodniego wlotu al.
1000lecia  Państwa  Polskiego,  gdzie  zaprojektowano  trzy  pasy  ruchu.  W  stosunku  do
stanu istniejącego takie rozwiązanie zapewni możliwość wykonywania manewru skrętu
w  lewo  na  skrzyżowaniu.  W  obrębie  skrzyżowania  zaprojektowano  ścieżki  rowerowe
oddzielone  od  skrzyżowania  pasem  zieleni  szer.  3,0m  -  5,0m  oraz  oddzielone  od
zaprojektowanych chodników krawężnikiem ułożonym na płask. Na całym odcinku po
północnej stronie Al. Tysiąclecia PP zaprojektowano ścieżkę rowerową szer. 2,08m oraz
chodnik  szer.  1,58m,  który  dowiązano  do  stanu  istniejącego  na  wysokości  miasteczka
akademickiego Politechniki. Po stronie południowej Al. Tysiąclecia od ul. Kościuszki do
ronda  zaprojektowano  ciąg  pieszo  -  rowerowy  szer.  3,16m.  Na  dalszym  odcinku
zaprojektowano  chodnik  oddzielony  od  jezdni  pasem  zieleni.  Na  skrzyżowaniu
zaprojektowano przejścia dla pieszych oraz wydzielone przejazdy rowerowe. Na całym
odcinku  po  zachodniej  stronie  Al.  Solidarności  zaprojektowano  wydzieloną  ścieżkę
rowerową  oddzieloną  od  jezdni  pasem  zieleni  oraz  od  proj.  chodnika  krawężnikiem
ułożonym  na  płask.  Przed  ul.  Starodomaszowską  ścieżkę  oraz  chodnik  dowiązano  do
odrębnego  opracowania  dotyczącego  budowy  ścieżki  rowerowej  w  ciągu  DK  73.  Po
wschodniej  stronie  Al.  Solidarności  tak  jak  ma  to  miejsce  w  stanie  istniejącym
zaprojektowano  ciąg  pieszo  rowerowy  szer.  3,16  -  4,16m.  Wydzieloną  ścieżkę  oraz
chodnik poprowadzono jedynie na wysokości ronda oraz zatoki autobusowej

Ul. Domaszowska

Ulicę Domaszowską  zaprojektowano jako drogę  jednojezdniową  o szer. 6,0m  -  9,00m.
Jezdnia wyposażona w chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. W celu
wyeliminowania  zjawiska  blokowania  pasa  ruchu  przy  stacji  benzynowej  oraz  przy
skrzyżowaniu z ul. Zbożową wydzielono lewoskręty.

Skrzyżowanie Al. Tysiąclecia PP - Domaszowska - Wiejska - Górna
Ulicę  Domaszowską  z  ul.  Górną  i  Wiejską  połączono  za  pomocą  projektowanego
skrzyżowania  typu  rondo,  gdzie  na  zachodnim  wylocie  zaprojektowano  wydzielony
lewoskręt  prowadzący  do  ul.  Domaszowskiej  stanowiącej  ślepą  drogę  dojazdową  do
posesji i salonu samochodowego. Wzdłuż ronda zaprojektowano chodniki, ciągi pieszo -
rowerowe  oraz  ścieżki  rowerowe.  Dodatkowo  na  ul.  Domaszowskiej  wydzielono
lewoskręt do zaprojektowanej drogi stanowiącej dojazd do salonu samochodowego.

Ul. Górna

Ulicę  Górną  zaprojektowano  jako  jednojezdniową  o  szerokości  6,0m,  z  obustronnymi
chodnikami (szer. 1,66m) odsuniętymi od jezdni o ok. 0,5m.

Ul. Wiejska
Ulicę  Wiejską  zaprojektowano  jako  jednojezdniową  o  szerokości  6,4m.  Obustronne
chodniki odsunięte pod jezdni.   Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach
 
Ul. Zbożowa
Ulicę Zbożową zaprojektowano jako jednojezdniową o szerokości 7,0m.

Ul. Żniwna
Ulicę  Żniwną  zaprojektowano  jako  jednojezdniową  o  szerokości  7,0m.  Jezdnia
wyposażona w chodniki, ścieżki  rowerowe  oraz miejscowo ciągi  pieszo-rowerowe. Po
stronie wschodniej zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych
(15 szt.).

Ul. Poleska
Ulicę  Poleską  zaprojektowano  jako  jednojezdniową  o  szerokości  7,0m.  Po  stronie
zachodniej  zaprojektowano  ciąg  pieszo-rowerowy  szerokości  3,16m  odsunięte  od
jezdni. Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik o szerokości 1,66m odsunięty od
jezdni.  Po  stronie  zachodniej  zaprojektowano  stanowiska  postojowe  dla  samochodów
osobowych (12 szt.).

Skrzyżowanie Domaszowska - Poleska - Żniwna
Ulicę  Domaszowską  z  ul.  Poleską  i  ul.  Żniwną  połączono  za  pomocą  projektowanego
skrzyżowania  typu  rondo.  Wzdłuż  ronda  zaprojektowano  ciągi  pieszo  -  rowerowe
oddzielone  od  jezdni  pasem  zieleni  szer.  0,7m  -  4,0m.  Na  rondzie  zaprojektowano
wspólne przejścia dla pieszych i rowerzystów.

Zatoki autobusowe
Zostały  utrzymane  lokalizacje  istniejących  przystanków  autobusowych  z  niewielkimi
przesunięciami w planie, spowodowanymi warunkami lokalnymi. Zatokę autobusową w
pobliżu  skrzyżowania  ul.  Domaszowskiej  z  ul.  Zbożową  przesunięto  na  wschód  w
kierunku skrzyżowania ul. Domaszowskiej z ul. Żniwną. Przy ul. Domaszowskiej z uwagi
na  lokalizację  zatok  na  łuku  oraz  zapewnienie  prawidłowej  widoczności  kierowcy
autobusu  dokonano  zwiększenia  szerokości  zatoki.  W  ciągu  projektowanej  ul.
Domaszowskiej  bez  przebudowy  pozostaje  zatoka  autobusowa  opisana  jako
Domaszowska/Poleska 

Stanowiska postojowe

W  ramach  inwestycji  przewiduje  się  budowę  ok.  12  stanowisk  postojowych  dla
samochodów  osobowych  przy  ulicy  Poleskiej  oraz  ok.  15  stanowisk  postojowych  dla
samochodów osobowych przy ul. Żniwnej. Zaprojektowano stanowiska do parkowania
prostopadłego o wymiarach 2,5mx5,0m oraz 3.6mx5,0m. 
 

Realizacja
 
 
Zmieniony ( 26.05.2022. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com