Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Karkonoskiej w Kielcach”
Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Karkonoskiej w Kielcach” Drukuj Wyślij znajomemu
08.11.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa ulicy Karkonoskiej w Kielcach”

 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

ALBUD – BŁASZCZYK, BEDNARCZYK – SPÓŁKA JAWNA
Oblęgorek ul. H.Sienkiewicza 40
26-067 Strawczyn

za cenę brutto: 318 676, 08 zł. (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 08/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 90,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com