Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Drukuj Wyślij znajomemu
11.10.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.:  „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach”.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Rafał Ślusarski
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT"
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik


za cenę brutto: 575 517, 00 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com