Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskie Drukuj Wyślij znajomemu
29.09.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni".

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum Firm:
Lider – Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
Partner – Andrzej Met CONTEK PROJEKT
ul. Warszawska 6/9, 25-360 Kielce
Partner – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KANRYD
J. Rydlewski, W. Kania Sp. Jawna
ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów Pierwszy


za cenę brutto: 4 333 290, 00 zł. (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com