Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Drukuj Wyślij znajomemu
25.09.2017.
 
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków w granicach administracyjnych miasta Kielce.
  • Wniosek o potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków w granicach administracyjnych miasta Kielce.
  • Proponowany rozkład jazdy (nazwy przystanków na terenie miasta Kielce zgodnie z obowiązującą uchwałą).
  • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi obejmujący tylko obszar Gminy Kielce, wykonany komputerowo lub odręcznie.
  • Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel. 41
34-02-800, 34-02-865, fax. 34-02-830
Opis procedury
Po złożeniu kompletnych wniosków, nie obarczonych brakami, i przeprowadzeniu postępowania, wnioskodawca otrzymuje uzgodnienie. Uzgodnienie jest udzielane w drodze czynności materialno-technicznej.
1. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od daty wydania uzgodnienia wnioskodawca:
a) nie przekaże do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach kserokopii zezwolenia na wykonywanie przewozów osób wraz z obowiązującym rozkładem jazdy, albo
b) nie uzyska zezwolenia na wykonywanie przewozów osób
- wydane uzgodnienie traci ważność z mocy ustawy, bez konieczności powiadomienia wnioskodawcy odrębnym pismem. W takim przypadku wnioskodawca nie może dalej korzystać z przystanków komunikacyjnych w Gminie Kielce; kolejne uzgodnienie może zostać udzielone w nowym, odrębnym, postępowaniu.
2. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od daty wydania uzgodnienia wnioskodawca:
a) przekaże do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach kserokopię zezwolenia na wykonywanie przewozów osób wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,
- wydane uzgodnienie zachowuje ważność na okres ważności wydanego zezwolenia, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. W razie wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy:
a) polegających wyłącznie na ograniczeniu zakresu wykonywanych przewozów (tj. zmniejszenia liczby kursów i/lub zmniejszenia liczby zatrzymań na przystankach) - wydane uzgodnienie zachowuje ważność na okres ważności wydanego zezwolenia;
b) innych niż ograniczenie zakresu wykonywanych przewozów - wydane uzgodnienie traci ważność, bez konieczności powiadomienia wnioskodawcy odrębnym pismem. W takim przypadku wnioskodawca nie może dalej korzystać z przystanków komunikacyjnych w Gminie Kielce; kolejne uzgodnienie może zostać udzielone w nowym, odrębnym, postępowaniu
Opłaty:
Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kielce, od dnia 18.08.2017 r. odbywa się bezpłatnie.
Termin i sposób załatwienia:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; postępowanie wszczyna się w dniu wpływu kompletnych wniosków, nie obarczonych brakami. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944)
4. Uchwała Nr XVIII/414/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, z późn. zm.
5. Zarządzeniem nr 375/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 września 2017 r.
Wnioski do pobrania:
 
Zmieniony ( 08.11.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com