Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Do Modrzewia do posesji nr
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Do Modrzewia do posesji nr Drukuj Wyślij znajomemu
18.09.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Do Modrzewia do posesji n 106 wraz z odtworzeniem nawierzchni"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Mariusz Klimek
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HEMA” Mariusz Klimek
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce


za cenę brutto: 377 313, 00 zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzynaście złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com