Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Handel - 1 listopada Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
30.08.2019.
OBWIESZCZENIE
Niniejszym informuje się, iż wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu przed cmentarzami na okoliczność Święta Wszystkich Świętych w b.r. przyjmowane będą od dnia 12 września 2019r. do dnia 11 października 2019r.
PROCEDURA  UZYSKIWANIA  ZEZWOLEŃ

na zajęcia pasów drogowych, pod cmentarzami w Kielcach, na okoliczność święta Wszystkich Świętych w roku 2019

W roku 2019 zezwolenia na handel w pasach drogowych, pod cmentarzami, wydawane będą przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach dla następujących ulic:
- Spokojna,
- Ściegiennego,
- Kwasa,
- Kolonia,
- Chłopska.

Stanowiska handlowe przy ulicy Spokojnej – przewidziano jak w roku 2018 i  zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej procedury oraz według poniższych zasad:
W części ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Ściegiennego do muru cmentarza,po stronie południowej wydzielono jednakowe stanowiska handlowe o wymiarach 3,5m x 3m, które przeznaczone są wyłącznie na sprzedaż kwiatów doniczkowych przez producentów legitymujących się dowodem posiadania gruntu rolnego ( decyzja w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej). W tej części ulicy Spokojnej dla każdego wnioskodawcy przyznawane będzie tylko jedno stanowisko handlowe, bez względu na liczbę złożonych wniosków. Pozostałe z podziału na jednakowe stanowiska – mniejsze trzy stanowiska handlowe mogą być przeznaczone pod stoliki sprzedaży zniczy. Miejsca handlowe na chodnikach przy bramach bocznych na cmentarz ( tzw. „cyple”) przeznaczone są w pierwszej kolejności dla właścicieli pawilonów handlowych z ulicy Spokojnej,  przy czym dla każdego przewidziano po jednym stanowisku. Pozostałe miejsca handlowe w pasie drogowym ulicy Spokojnej wydzielono jak w latach poprzednich. 

Stanowiska handlowe przy ulicy Ściegiennego – zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.
Stanowiska handlowe przy ulicy Kwasa – zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
Stanowiska handlowe przy ulicach Kolonia i Chłopskiej - zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej procedury.

Składanie wniosków :

Wnioski należy składać wyłącznie na odpowiednim druku wraz z wymaganymi załącznikami: 
- dowód posiadania gruntu:  decyzja w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub decyzja w sprawie wymiaru zaliczek  na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
- forma, wymiary, lokalizacja stoiska handlowego ( szkic, opis, mapa ),
- w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym,
Wniosek składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ulicy Prendowskiej 7, po uprzednim sprawdzeniu jego kompletności przez inspektora MZD ( pokój 8 ).
Termin składania wniosków ogłaszany jest corocznie przez obwieszczenie.

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.
Wnioski niekompletne są rozpatrywane po uzupełnieniu braków.
Warunkiem wydania zezwolenia jest brak zaległości płatniczych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz zobowiązanie się do pokrycia kosztów przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w związku z zajęciem pasa drogowego i uiszczenia z tego tytułu stosownej opłaty.

Zajęcie pasa drogowego i opłaty

Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej – odbiór tej decyzji do dnia 25.10.2019r. w siedzibie  Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ulicy Prendowskiej 7, pokój nr 8 z równoczesnym uiszczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty z tytułu pokrycia kosztów przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. Decyzje nieodebrane w tym terminie zostaną wysłane pocztą.
Na stanowisku handlowym w trakcie prowadzenia sprzedaży pobierane są opłaty targowe tytułem prowadzenia sprzedaży w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce ( Strefa II ) na podstawie Uchwały Nr XXIX/665/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej ( Dz.Urz. z 2008r. Nr 244 poz. 3250).

Rezygnacja z zajęcia pasa drogowego.

1. Wnioskodawca może zrezygnować z zajęcia pasa drogowego wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej dwa dni przed wnioskowanym terminem.  Pismo należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7.
2. Nieodebranie przez wnioskodawcę decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, bez pisemnej rezygnacji w trybie określonym w punkcie 1, nie powoduje wygaśnięcia przedmiotowej decyzji.

Zmieniony ( 30.08.2019. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com