Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Handel - 1 listopada Drukuj Wyślij znajomemu
15.09.2022.
OBWIESZCZENIE
Niniejszym informuje się, iż wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu przed cmentarzami na okoliczność Święta Wszystkich Świętych w b.r. przyjmowane będą od dnia 21 września 2022r. do dnia 05 października 2022r.
PROCEDURA  UZYSKIWANIA  ZEZWOLEŃ

na zajęcia pasów drogowych, pod cmentarzami w Kielcach, na okoliczność święta Wszystkich Świętych w roku 2022

W roku 2022 zezwolenia na handel w pasach drogowych, pod cmentarzami, wydawane będą przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach dla następujących ulic:
- Spokojna,
- Ściegiennego,
- Kolonia, Chłopska,
- Zagnańska.

Stanowiska handlowe przy ulicy Spokojnej – przewidziano jak w roku 2021 i  zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej procedury oraz według poniższych zasad:
W części ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Ściegiennego do muru cmentarza,po stronie południowej wydzielono jednakowe stanowiska handlowe o wymiarach 3,5m x 3m, które przeznaczone są wyłącznie na sprzedaż kwiatów doniczkowych przez producentów posiadających gospodarstwo rolne co należy potwierdzić decyzją w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości rolnej lub decyzją w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej).
W tej części ulicy Spokojnej dla każdego wnioskodawcy przyznawane będzie tylko jedno stanowisko handlowe,
Pozostałe z podziału na jednakowe stanowiska – mniejsze trzy stanowiska handlowe mogą być przeznaczone pod stoliki sprzedaży zniczy.
Miejsca handlowe na chodnikach przy bramach bocznych na cmentarz ( tzw. „cyple”) przeznaczone są w pierwszej kolejności dla właścicieli pawilonów handlowych z ulicy Spokojnej,  przy czym dla każdego przewidziano po jednym stanowisku o powierzchni nie większej niż 15 m2.
Pozostałe miejsca handlowe w pasie drogowym ulicy Spokojnej wydzielono jak w latach poprzednich. 

Stanowiska handlowe przy ulicy Ściegiennego – przewidziano jak w roku 2021 i zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.
Stanowiska handlowe przy ulicach Kolonia i Chłopskiej - przewidziano jak w roku 2021 i zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
Stanowiska handlowe przy ulicy Zagnańskiej – przewidziano zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej procedury.
 
Składanie wniosków :

Wnioski należy składać wyłącznie na odpowiednim druku wraz z wymaganymi załącznikami: 
- dowód posiadania gospodarstwa rolnego: decyzja w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku rolnego lub decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
- forma, wymiary, lokalizacja stoiska handlowego ( szkic, opis, mapa ),
- w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym,
 
Wniosek składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 po uprzednim sprawdzeniu przez pracownika w pokoju nr 6, który sprawdzi kompletności wniosku.
 
Termin składania wniosków ogłaszany jest corocznie przez obwieszczenie.

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu.
Wnioski z brakami będą rozpatrzone po ich uzupełnieniu.
Warunkiem wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest aktywny status prowadzenia  działalności gospodarczej w przypadku wniosków składanych w ramach działalności gospodarczej.
Warunkiem wydania zezwolenia jest brak zaległości płatniczych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz zobowiązanie się do pokrycia kosztów przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w związku z zajęciem pasa drogowego i uiszczenia z tego tytułu stosownej opłaty.


Zajęcie pasa drogowego i opłaty

Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie oryginalu ostatecznej decyzji administracyjnej – odbiór tej decyzji do dnia 24.10.2022r. w terminie uzgodnionym telefonicznie w siedzibie  Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ulicy Prendowskiej 7, pokój nr 6 z uiszczeniem opłaty za oczyszczanie pasa drogowego (UWAGA - płatność w siedzibie MZD, wyłącznie bezgotówkowo kartą płatniczą lub gotówką w Urzędzie pocztowym - zgodnie z załączonym wykazem). Decyzje nieodebrane w tym terminie zostaną wysłane pocztą.
Na stanowisku handlowym w trakcie prowadzenia sprzedaży pobierane są opłaty targowe tytułem prowadzenia sprzedaży w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce (Strefa II) na podstawie Uchwały Nr XXIX/665/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej (Dz.Urz. z 2008r. Nr 244 poz. 3250).

Rezygnacja z zajęcia pasa drogowego.

1. Wnioskodawca może zrezygnować z zajęcia pasa drogowego wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej dwa dni przed wnioskowanym terminem.  Pismo należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7.
2. Nieodebranie przez wnioskodawcę decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, bez pisemnej rezygnacji w trybie określonym w punkcie 1, nie powoduje wygaśnięcia przedmiotowej decyzji.

Zmieniony ( 15.09.2022. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com