Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Zagnańska, Witosa, Nowoszybowcowa, Karczunek - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzys
Ul. Zagnańska, Witosa, Nowoszybowcowa, Karczunek - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzys Drukuj Wyślij znajomemu
16.08.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum:
         Lider: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.
                    ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce
                                 Partner: NEOINVEST Sp. z o.o.
                    ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielceza cenę brutto: 2 849 143, 71 zł. (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 71/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com